Κεφάλαιον Ιδ´ Περί Διοικήσεως Ἱερῶν Μονῶν καί Διαχειρήσεως Περιουσίας αὐτῶν

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Θα προστεθεί περιεχόμενο σύντομα.