Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος πρ.Κρήτης κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

Κρήτης κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣΟ Σεβασμιώτατος ἐγεννήθη τό ἔτος 1933.᾿Εφοίτησεν εἰς τήν ᾿Εκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης, τήν ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης καί τό Κολλέγιον τοῦ ῾Αγίου Βονιφατίου ἐν Warminster ᾿Αγγλίας. Διετέλεσεν ᾿Εφημέριος τοῦ Βristol ᾿Αγγλίας, Πρωτοσύγκελλος τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου καί Διευθυντής–Σχολάρχης τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης. Τήν 23ην Φεβρουαρίου 1975 ἐξελέγη Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῇ 30ῇ Αὐγούστου 2006. Τήν 2αν Δεκεμβρίου 2021, λόγῳ χρονίων προβλημάτων ὑγείας, κατετάγη κατόπιν Ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τούς ἐφησυχάζοντες Ἀρχιερεῖς.

᾿Ονομαστήρια: 23 Αὐγούστου.