Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (22-2-1990)

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Κρήτης, κ. Εἰρηναῖος (κατά κόσμον Νικόλαος Μεσαρχάκης) ἐγεννήθη ἐν Σπηλιᾷ Κισάμου τοῦ νομοῦ Χανίων Κρήτης τό ἔτος 1944.

᾿Απεφοίτησεν ἐκ τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης τό 1963. Τό 1964 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί ἐνεγράφη εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν Γωνιᾶς, ὡς ἀδελφός αὐτῆς. Τό 1965 εἰσήχθη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν.

Τό 1970 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί ἐχειροθετήθη εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην, ὑπηρετήσας ἐπί 10 ἔτη ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου καί ὡς Γενικός Διευθυντής τῶν ῾Ιδρυμάτων αὐτῆς, ἐνῶ παραλλήλως ἐδίδαξεν ὡς Καθηγητής Θεολόγος καί ὑπηρέτησεν ὡς Διευθυντής εἰς Σχολεῖα τῆς Μέσης ᾿Εκπαιδεύσεως.

Τό 1987 ἐχειροθετήθη εἰς ῾Ηγούμενον τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Γωνιᾶς, εἰς ἥν θέσιν παρέμεινε μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς ᾿Επίσκοπον, τήν 14ην Φεβρουαρίου 1990, εἰς τήν ῾Ιεράν Μητρόπολιν Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων. ῾Η χειροτονία του ἐγένετο τήν 22αν τοῦ αὐτοῦ μηνός καί ἡ ἐνθρόνισίς του τήν 29ην ᾿Απριλίου 1990.

Συνέγραψεν ἄρθρα ποικίλου περιεχομένου καί ἐπραγματοποίησεν πολλάς εἰσηγήσεις εἰς συνέδρια ἐν τῇ ᾿Ορθοδόξῳ ᾿Ακαδημίᾳ Κρήτης.

Ὀνομαστήρια: 23 Αὐγούστου.