Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ (25-6-1994)

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ῾Ιεραπύτνης καί Σητείας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος ᾿Ανατολικῆς Κρήτης, κ. Εὐγένιος (Πολίτης) ἐγεννήθη εἰς ῾Ηράκλειον Κρήτης τό ἔτος 1952.

Παρηκολούθησεν εἰς ῾Ηράκλειον τάς γυμνασιακάς σπουδάς καί τό ἔτος 1971 εἰσήχθη εἰς τήν ᾿Ανωτέραν Παιδαγωγικήν ᾿Εκκλησιαστικήν ᾿Ακαδημίαν Θεσσαλονίκης ἀπ’ ὅπου καί ἀπεφοίτησεν λαβών τό πτυχίον τοῦ ῾Ιεροδιδασκάλου. Τό 1973 εἰσήχθη μέ Πανελληνίους ἐξετάσεις εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης λαβών τό πτυχίον αὐτῆς τό 1977. Τό 1978-1980 εἰσάγεται καί ἐγγράφεται εἰς τό Μεταπτυχιακόν τμῆμα Σπουδῶν τῆς αὐτῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί προσλαμβάνεται ὡς ᾿Επιστημονικός Συνεργάτης εἰς τήν ἕδραν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί Ποιμαντικῆς.

Μετέχει διασκέψεων καί συνεδρίων ὡς ὑπότροφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῶν σπουδῶν του.

Τό 1980 ἐπιστρέψας εἰς Κρήτην, κείρεται Μοναχός καί χειροτονεῖται Διάκονος εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν ῾Αγίου Γεωργίου ᾿Επανωσήφη. Τό 1982 χειροτονεῖται Πρεσβύτερος, λαμβάνει τό ὀφφίκιον τοῦ ᾿Αρχιμανδρίτου καί διορίζεται ῾Ιεροκῆρυξ τῆς ῾Ι. ᾿Αρχιεπισκοπῆς Κρήτης.

Τό 1984 προχειρίζεται ῾Ηγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνι καί ἐργάζεται διά τήν ἀνακαίνισιν καί λειτουργίαν αὐτῆς μέχρι καί τῆς εἰς ᾿Επίσκοπον ἐκλογῆς του τήν 14ην ᾿Ιουνίου 1994, εἰς τήν ῾Ιεράν Μητρόπολιν ῾Ιεραπύτνης καί Σητείας.

᾿Ησχολήθη μέ τήν ῾Ιεράν ᾿Εξομολόγησιν, τό κήρυγμα καί τήν κατήχησιν τῆς Νεότητος, συμμετέσχε εἰς συνέδρια καί ἐδημοσίευσεν ἄρθρα εἰς διάφορα περιοδικά.

Ὀνομαστήρια: 13 Δεκεμβρίου.