Κρητικό Αγιολόγιο – Φεβρουάριος

3 Φεβρουαρίου: Σύναξις της Θεοτόκου Βρεφοτρόφου, εν Αγίω Νικολάω Κρήτης

4 Φεβρουαρίου: Νικόλαος Στουδίτης, εκ Κυδωνίας, όσιος και ομολογητής (868)

7 Φερβουαρίου: Γεώργιος Διβόλης, εξ Αλικιανού Κυδωνίας, νεομάρτυς (1866)