Ἀνακοινωθέν 4.3.2003

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθεν Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ συμπληρώσει 25οῦς θεοφιλοῦς ποιμαντορίας τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Τιμοθέου ἐν τῇ Ἀρχιεπισκοπικῇ Καθέδρᾳ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης (10.3.1978-10.3.2003), ἐν πνεύματι ἀγάπης, φιλαδελφίας καί σεβασμοῦ, ἐξέφρασεν αὐτῷ τάς προσηκούσας ἑορτίους προσρήσεις Αὐτῆς καί ηὐχήθη διά τήν ἐκ τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ὑγιείαν καί ἐνδυνάμωσιν εἰς τό πολυσχιδές πνευματικόν αὐτοῦ ἔργον.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἐπανερχομένη εἰς προηγούμενον Ἀνακοινωθέν, περί τοῦ ἐπικειμένου πολέμου εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰράκ καί ἐπαγρυπνοῦσα μετά ἀγωνίας διά τήν ἐπικράτησιν τῆς περιποθήτου εἰρήνης, διά μίαν εἰσέτι φοράν δηλώνει ὅτι μετέχει εἰς τήν παγκόσμιον γενικήν ἀγωνίαν ἐκ τῆς ἐπαπειλῆς τοῦ πολέμου, ἀναλογιζομένη τά ἐξ αὐτοῦ ὀλέθρια ἀποτελέσματα.

Ἔχουσα μάλιστα ὑπ’ ὄψιν καί τήν ἀνησυχίαν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀπεφάσισεν, ὅπως διαδηλώσῃ τήν ἀντίθεσιν Αὐτῆς πρός τόν καταστρεπτικόν τοῦτον πόλεμον, ὁ ὁποῖος θά ἔχῃ βλαπτικάς συνεπείας δι’ ὁλόκληρον τόν κόσμον καί ἰδιαιτέρως διά τόν πολυπαθῆ χῶρον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀπευθύνουσα ἔγγραφον διαμαρτυρίαν πρός τούς ἐπιθυμοῦντας καί ἀπεργαζομένους αὐτόν καί ὅπως ἐξαπολύσῃ σχετικήν Συνοδικήν Ἐγκύκλιον, ἡ ὁποία θά ἀναγνωσθῇ εἰς τάς Ἱεράς Μονάς καί τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μεγαλονήσου κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν ΑϘ Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ δέ τῆς εἰσόδου εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εὔχεται, ὅπως οἱ πάντες διανύσωμεν ταύτην μετά νηστείας, προσευχῆς καί μετανοίας, καί φθάσωμεν προσκυνῆσαι ἐν κατανύξει τά Ἄχραντα Πάθη καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Ἄρχοντος τῆς εἰρήνης, Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.