Ἀνακοινωθέν 23.9.2003

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε τήν 23ην Σεπτεμβρίου 2003, ἐν Ἡρακλείῳ, εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν καί ἠσχολήθη μέ θέματα, ἀφορῶντα εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐκπαίδευσιν ἐν Κρήτῃ καί ἄλλα θέματα ὑπηρεσιακῆς φύσεως.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ νέου σχολικοῦ καί ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται εἰς τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους πάσης ἐκπαιδευτικῆς βαθμίδος τῆς Μεγαλονήσου τόν ἀπό Θεοῦ φωτισμόν καί κάθε πρόοδον εἰς τό ἔργον αὐτῶν.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς, εἰς τό εἰθισμένον τηλεγράφημα πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον καί τήν περί Αὐτήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον, ἀναφέρεται εἰς τήν ἀφοσίωσιν καί τήν συμπαράστασίν της, δι’ ὅσα κατά καιρούς καί δή ἐπ’ ἐσχάτων ἀστόχως δηλοῦνται διά τάς εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν κανονικάς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Κρήτῃ, Δωδεκανήσῳ, Νέαις Χώραις καί Ἁγίῳ Ὄρει.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, παραμένει πάντοτε πιστή καί ἀφωσιωμένη εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον.