Ἀνακοινωθέν 19.2.2004

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μετά βαθείας τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης ἀπεδέχθη ὁμοφώνως τήν ἀπόφασιν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῆς περί Αὐτήν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου περί συμμετοχῆς ἀπό 1ης Μαρτίου ἐν. ἔτ., τοῦ Προέδρου αὐτῆς, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Τιμοθέου καί ἐν συνεχείᾳ τῶν λοιπῶν Συνοδικῶν, ὡς Μελῶν καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἡ ἱστορική αὕτη ἀπόφασις ἐνισχύει ἔτι περαιτέρω τόν σύνδεσμον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀναβαθμίζει τόν θεσμόν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, λειτουργούσης ἐπί τῇ βάσει τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τιμᾶ τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν της καί ἐνδυναμώνει τό ἐν Φαναρίῳ Σεπτόν Κέντρον ὡς ἕδρα τοῦ Πρώτου τῶν τῆς Οἰκουμένης Ὀρθοδόξων.

Χαιρετίζοντες μετά ἰδιαιτέρας συγκινήσεως τήν πρωτοβουλίαν τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, γνωρίζομεν αὐτήν εἰς τόν εὐλογημένον Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν, εὐχόμενοι καλήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.