Ἀνακοινωθέν 28.12.2004

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μετά τήν ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἁγίου Φραγκίσκου κυροῦ Ἀντωνίου, ἒστειλεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς τό ἑξῆς Συνοδικόν Γράμμα: ˝Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀμερικῆς κ. κ. ΔΗΜΗΤΡΙΩι Εἰς Νεάν Ὑόρκην. Σεβασμιώτατε, Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μετά βαθυτάτης θλίψεως ἐπληροφορήθη τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἁγίου Φραγκίσκου κυροῦ Ἀντωνίου, ἐπί 25ετίαν κλεΐσαντος αὐτήν διά καλῶν καί θεοφιλῶν ἒργων, ἐκλεκτοῦ Ἀρχιερέως τῆς κοινῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀποφοίτου τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί προσφιλοῦς τέκνου τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἐκφράζει τά θερμά Αὐτῆς συλλυπητήρια πρός τόν ἱερόν Κλῆρον καί τό εὐσεβές Ποίμνιον τῆς ἀπορφανισθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, πρός τήν τοσούτως ἀγαπήσασαν τόν ἐκλιπόντα Ἱεράρχην Ὁμογένειαν τῆς Ἀμερικῆς ὡς καί πρός πάντας τούς οἰκείους αὐτοῦ.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης δέεται πρός τόν Θεόν τῶν πνευμάτων καί πάσης σαρκός, ὅπως ἀναπαύσῃ τήν ψυχήν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἁγίου Φραγκίσκου Ἀντωνίου μετά Ἁγίων καί δικαίων. Πρός τοῦτο δέ κατά τήν ὣραν τῆς κηδείας θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικόν Τρισάγιον εἰς τήν Κώμην Αὐγενικῆς Ἡρακλείου, γενέτειραν τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου. Μετ᾽ ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, Διά τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ὁ Πρόεδρος, † Ὁ Κρήτης Τιμόθεος˝.