Περί τοῦ σεισμοῦ εἰς τήν Ἰνδονησίαν 2005

Ἀριθμ. Πρωτ. 2

Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 4η Ἰανουαρίου 2005

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς,
τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο Λαό
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ὃλος ὁ κόσμος αὐτές τίς ἡμέρες ἒχει παραμείνει ἒκπληκτος καί συγκλονισμένος ἀπό ὃσα ἒχουν συμβεῖ καί ἐξακολουθοῦν νά συμβαίνουν εἰς τίς περιοχές τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας.

Ὁ φοβερός σεισμός τῶν περασμένων ἡμερῶν, ὁ τραγικός θάνατος, μέχρι στιγμῆς, ἑκατόν πενήντα περίπου χιλιάδων καί πλέον ἀνθρώπων, πολλῶν παιδιῶν, τό δρᾶμα τῶν τραυματιῶν, τῶν ἀστέγων, οἱ ἀσθένειες, ἡ ἐξάπλωση τῶν ἐπιδημιῶν οἱ μεγάλες στερήσεις καί ἡ δυσχερής κατάσταση, στήν ὁποία εὑρίσκονται περισσότεροι ἀπό πέντε ἑκατομμύρια συνάνθρωποί μας, ἀποτελοῦν ἀνοικτές πληγές γιά τήν περιοχή τῆς Ἰνδονησίας, ἀλλά καί γιά ὃλη τήν ἀνθρωπότητα.

Παρακολουθοῦμε καί ἐμεῖς μέ βαθυτάτη θλίψη καί ὀδύνη τίς τελευταῖες αὐτές ἐξελίξεις καί τίς τραγικές συνέπειες τοῦ φονικοῦ σεισμοῦ καθώς καί τῶν ἄλλων πρωτόγνωρων φυσικῶν φαινομένων πού ἔγιναν στήν περιοχή τῆς Ἰνδονησίας πρόσφατα.
Δόξα τῷ Θεῷ εἶναι πολύ παρήγορο τό γεγονός ὃτι ὁ Ὀργανισμός τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, γιά πρώτη φορά, Κυβερνήσεις Χωρῶν, Παγκόσμιοι Ὀργανισμοί, ἀνθρωπιστικές Ὀργανώσεις καί κυρίως ἁπλοί ἂνθρωποι, ἀπό ὃλο τόν κόσμον μέ μεγάλη εὐαισθητοποίηση ἒχουν ἢδη προσφέρει πολλά γιά τήν ἐπιβίωση τῶν συνανθρώπων μας πού ἐδοκιμάσθηκαν σκληρά.

Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς θλιβερᾶς καταστάσεως ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μετέχει ἐνεργά εἰς τά δρώμενα καί συμμερίζεται ὃλα τά προβλήματα πού ἐδημιούργησε ὁ φονικός σεισμός.
Προσευχόμαστε εἰς τόν Θεόν γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῆς τραγωδίας, τήν παρηγορία τῶν πενθούντων, τήν περίθαλψη τῶν πληγέντων καί τήν θεραπεία τῶν ἀσθενούντων.

Συμπάσχουμε καί συνυποφέρουμε μέ ὃλους ὃσους ἒχουν πληγεῖ ἀπό τά θλιβερά συμβάντα καί δή τά παιδιά, τούς ἀρρώστους, τούς ἀναπήρους, τούς τραυματίες, τούς πεινῶντες καί διψῶντες, τούς ἀστέγους.
Εὐλογοῦμε καί συγχαίρομεν ὃλους ὃσους ἒσπευσαν νά συμπαρασταθοῦν καί νά βοηθήσουν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πρωτοφανοῦς καί τραγικῆς αὐτῆς συγχρόνου κρίσεως.
Ἰδιαιτέρως συγχαίρομε τούς ἐκπροσώπους τῆς Χώρας μας, τούς πολιτικούς ὃλων τῶν παρατάξεων, τούς διαφόρους φορεῖς, τά μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως, περισσότερον δέ τούς ἁπλούς ἀνθρώπους τοῦ Τόπου μας, γιά τό ἀμέριστον ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπην των γιά τούς πληγέντες.

Ὡς Πνευματικοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀπευθυνόμαστε πρός ἐσᾶς, τόν εὐλογημένο καί ἀγαπητό λαό τῆς Κρήτης, σέ παγκρήτια συστράτευση καί κοινό ἒρανο σέ ὃλους τούς Μοναστηριακούς καί Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς μας.
Παρακαλοῦμεν ὅλους νά ἐντείνουμε τις προσπάθειες μας, νά ἐνδιαφερθοῦμε ἀκόμα περισσότερον γιά τό δρᾶμα τῶν δοκιμασθέντων ἀπό τό σεισμό, νά ἔλθουμε ἀρωγοί καί νά συνεισφέρουμε κατά τό δυνατόν ἀπό τό περίσσευμα ἢ τό ὑστέρημά μας.

Καλοῦμεν ὃλους ἐσᾶς, τούς εὐγενεῖς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τόν ἀγαπημένο μας λαό, νά εὑρεθοῦμε πλησίον καί μαζί μέ τούς ἀνθρώπους τῆς Ἰνδονησίας καί τῶν ἂλλων τόπων τῆς ἀνάγκης, ὡς βοηθοί καί συμπαραστάτες, μέ τήν γενναιόδωρη βοήθειά μας γιά τήν ἀνακούφιση τοῦ μεγάλου πόνου καί τῶν πολυπληθῶν ἀναγκῶν τους.

Τό ποσόν τό ὁποῖο θά συγκεντρωθεῖ ἀπό τήν περιφορά δίσκου, θά ἀποσταλεῖ διά τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας, τό ὁποῖον ἒχει Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους καί ποιμένες εἰς τίς Χῶρες ἐκεῖνες, ἄμεσα εἰς τούς πληγέντες συνανθρώπους μας.
Δέν ἀμφιβάλλομεν ὃτι θά ἀνταποκριθῆτε κατά τίς δυνατότητές σας στήν προσπάθεια αὐτή τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης παρά τίς οἰκονομικές δυσκολίες πού ὑπάρχουν σήμερα.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε προκαταβολικῶς γιά τήν ἀναταπόκρισή σας καί εὐχόμαστε εὐλογημένο καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2005 τό ὁποῖο μᾶς ἐδώρισεν ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Τιμόθεος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κύριλλος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ἄνθιμος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Εἰρηναῖος
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας