Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2006

Ἀριθμ. πρωτ. 175 Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 3ῃ Μαρτίου 2006

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Σήμερα, πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει τήν ἀναστήλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καί συγκαλεῖ τά πιστά παιδιά της πρός δοξολογίαν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας. Ὅλοι ἐμεῖς, ἔχοντας στά χέρια μας τίς Ἱερές Εἰκόνες, ἀποδίδομε «ἐποφειλομένην πρός Θεόν ἐτήσιον εὐχαριστίαν, καθ̉ ἥν ἡμέραν ἀπελάβομεν τήν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν σύν ἀποδείξει τῶν τῆς εὐσεβείας δογμάτων καί καταστροφῇ τῶν τῆς κακίας δυσσεβημάτων» καί ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας σέ ὅ, τι ἡ Ἁγία Ἐκκλησία πιστεύει, διδάσκει καί διαφυλάσσει.
Ἐνθυμούμαστε σήμερα τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν Πατέρων μας «ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως», ἀλλά καί προβάλλεται ἐνώπιόν μας τό χρέος μας ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι ἀφ̉ ἑνός ἡ προσήλωσή μας στά δόγματα τῆς πίστεώς της, καί ἀφ̉ ἑτέρου ἡ διαφύλαξη τοῦ Ὀρθοδόξου ἤθους μας. Ἰδιαίτερα στούς καιρούς μας πού οἱ κοινωνίες μας εἶναι πολυφυλετικές καί πολυπολιτισμικές καί ἡ καθημερινή ἐπαφή μας μέ ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους εἶναι γεγονός, ἔχομε ἀνάγκη συνεχοῦς ἀναβαπτισμοῦ στην Ὀρθοδοξία καί στον πνευματικό ἀγώνα ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στήν ὀρθοπραξία.
Ὅλοι ἐμεῖς πού «εὑρήκαμεν τόν Ἰησοῦν» μέσα στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία πιστεύομε καί ὁμολογοῦμε ὅτι «οὐκ ἐστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία». Αὐτό διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας καί σήμερα σέ κάθε ἄνθρωπο πού ἀναζητᾶ στή ζωή του τήν ἀλήθεια, πού ἐπιθυμεῖ τήν πνευματική ἐλευθερία, τή λύτρωση καί τή θέωσή του. Γι̉ αὐτό καί ἐργάζεται ἱεραποστολικά, ἀφοῦ ὁ Θεῖος Δομήτοράς Της θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».
Ἀπευθυνόμαστε πρός ἐσᾶς, τόν εὐλογημένο καί πιστό Λαό τῆς Κρήτης, σήμερα πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει την Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία συνδέεται μέ τήν ἱεραποστολή, γιά νά παρακαλέσομε πατρικά νά στρέψομε εὐλαβικά τή σκέψη μας στήν ὅπου γῆς Ὀρθόδοξη ἱεραποστολή, σέ ὅσους ἀγωνίζονται μέ αὐταπάρνηση νά μεταδώσουν τό Ἱερό Εὐαγγέλιο στούς ἀνθρώπους πού δέν τό γνωρίζουν καί νά ἀναλογισθοῦμε τόν πόνο, τίς ἀγωνίες, τόν προβληματισμό καί τίς ἀντιξοότητες πού γεννοῦν οἱ πολλές ἐλλείψεις καί ὑλικές ἀνάγκες στούς ἱεραποστόλους μας. Ἐκεῖνοι δίδουν μέ τό πύρωμα τῆς καρδιᾶς τους τή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ ἔθνη καί λαούς, εἶναι ἄνθρωποι θυσίας πού ὁδηγοῦν τά βήματά τους γιά νά μεταφέρουν ὅπου γῆς τό μήνυμα τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης τοῦ Κυρίου μας. Γιά νά ἐπιτύχουν ὅμως στό ἐμπεδόμοχθο ἔργο τους χρειάζονται τήν προσευχή, τόν ἀδελφικό ἐπιστηριγμό, τήν ἀρωγή καί τήν ἔμπρακτη συμπαράστασή μας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδός μας ἀπεφάσισε νά περιαχθεῖ δίσκος σήμερα σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Νησιοῦ μας, γιά νά βοηθήσομε στό μεγάλο ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. Οἱ προσφορές μας θά μετατραποῦν σέ ὅ, τι ἀναγκαῖο χρειάζεται αὐτή τή στιγμή τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας: Ἱερούς Ναούς, Σχολεῖα, κέντρα ὑγείας, ρουχισμό, τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία καί τετράδια γιά τά παιδιά.
Τό χρηματικό ποσό πού θά συγκεντρωθεῖ θά ἀποσταλεῖ διά τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου στίς Χῶρες ὅπου διεξάγεται τό ἱεραποστολικό Του ἔργο. Εἶναι γνωστό ἄλλωστε, ὅτι ἡ Πρωτόθρονος Ἐκκλησία τῆς Ὀρθοδοξίας, τό μαρτυρικό Φανάρι, ὑπό τήν φωτισμένη ἡγεσία τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας κ. κ. Βαρθολομαίου, διακονεῖ θυσιαστικά τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς καί πρωτοστατεῖ γιά νά ἐπικρατήσει στήν ἀνθρωπότητα ἡ εἰρήνη, γιά νά σταματήσουν οἱ θρησκευτικοί φανατισμοί, οἱ ἔριδες μεταξύ ἀνθρώπων καί λαῶν, οἱ κάθε εἴδους τρομοκρατικές ἐνέργειες καί ἡ οἰκολογική καταστροφή πού ἀπειλεῖ ὁλόκληρη τήν κτίση. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, πού εἶναι Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἔχει ὑποχρέωση καί ἱερό καθῆκον νά συμπαραστέκεται στό πολύπλευρο ἱεραποστολικό ἔργο Του.
Παρακαλοῦμεν ὅλους νά συνεισφέρουμε κατά τό δυνατόν ἀπό τό περίσσευμα ἢ τό ὑστέρημά μας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀνταπόκρισή σας καί σᾶς προτρέπομε νά προσκυνήσομε γιά ἄλλη μιά φορά σήμερα, μέ εὐλάβεια «τήν ἄχραντον εἰκόνα» τοῦ Κυρίου μας «αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν» καί νά τόν παρακαλέσομε μέ ὅλη τή θέρμη τῆς ψυχῆς μας: «στήριξον ὀρθοδοξίᾳ τήν Ἐκκλησίαν σου Χριστέ και εἰρήνευσον τήν ζωήν ἡμῶν ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος».-

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Τιμόθεος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ἄνθιμος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Εἰρηναῖος
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας
† Ὁ πρ. Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖος