Ἀνακοινωθέν 6.3.2007

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα 6 Μαρτίου 2007 στό Ἡράκλειο σέ τακτική συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

Μεταξύ τῶν ἄλλων, συζητήθηκε τό θέμα τῆς ἱδρύσεως ἀπό τήν Ἐκκλησία Κρήτης Μή Κυβερνητικῆς Ὀργανώσεως γιά τήν ἀξιοποίηση εὐρωπαϊκῶν καί ἄλλων προγραμμάτων πρός ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ, ποιμαντικοῦ, κοινωνικοῦ, ἱεραποστολικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἔργου της.

Ἐπίσης, συζητήθηκε τό θέμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τουρισμοῦ καί ἀποφασίστηκε ἡ ἔγκριση τῶν προτάσεων τῆς ἁρμόδιας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν ὀργάνωση Συνεδρίου μέ θέμα: «Ἐκκλησία καί τουρισμός» τό Φθινόπωρο στό Ἡράκλειο.

Μέ ἀφορμή τήν ἀνακήρυξη τοῦ 2007, ὡς ἔτους τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἡ Ἱερά Σύνοδος σέ συνεργασία μέ τόν Παγκρήτιο Σύνδεσμο Θεολόγων Κρήτης ἀποφάσισε τήν σύγκληση Συνεδρίου στό Ἡράκλειο τόν Ὀκτώβριο μέ θέμα σχετικό μέ τόν Ἅγιο Χρυσόστομο.

Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν ὄψει τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πού διανύουμε, εὔχεται στόν ἡρωϊκό λαό τῆς Κρήτης εὐλογημένη πορεία πρός τό Ἅγιο Πάσχα.