Ἐγκύκλιον Σημείωμα περί τῆς κλοπῆς Εἰκόνος τῆς Μονῆς Παναγίας Καλυβιανῆς 2008

Ἀριθμ. Πρωτ. 147 Ἐν Ἡρακλείῳ τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ καί φιλόθεο λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 28ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἔλαβεν γνῶσιν τοῦ ὑπ. ἀριθμ. Πρωτ. 477/216/Φ.20/16-2-2008, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, διά τοῦ ὁποίου ἐκφράζεται ἡ ἀγωνία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως αὐτοῦ, διά τήν κλοπήν τῆς ἐφεστίου Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Καλυβιανῆς.
Ἡ θαυματουργός εἰκών τῆς Παναγίας, ἐκλάπη, ὡς γνωστόν, τήν 21ην Ἰουνίου 2003 καί παρά τάς προσπαθείας τῶν ἁρμοδίων Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν, δέν κατέστη εἰσέτι δυνατή ἡ ἀνεύρεσις αὐτῆς.
Ὅθεν, διά τοῦδε τοῦ Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος, ἡ Ἱερά Σύνοδος παρακαλεῖ πάντας, διά τήν παροχήν οἱασδήποτε βοηθείας διά τήν ἀνεύρεσιν τῆς Ἱερᾶς ταύτης Εἰκόνος, τῆς ἀποτελούσης ἀνεκτίμητον πνευματικόν θησαύρισμα, διά τήν Ἱεράν Μονήν Καλυβιανῆς καί τούς προσκυνητάς αὐτῆς.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Πρόεδρος

 Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος