Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2008

Ἀριθμ. πρωτ. 161
Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 5ῃ Μαρτίου 2008

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς
καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Σήμερα γιορτάζομε τήν ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἑορτή θριάμβου καί δόξης γιά τήν Ἐκκλησία, ἔκφραση τῆς Πίστεως καί τῆς Ὁμολογίας τοῦ πληρώματος της. Ἡμέρα κατά τήν ὁποία «ἡ χάρις ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ἀποδέδεικται, τό ψεῦδος ἀπελήλαται». .

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, κατά τό συναξάριο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, «ἀνάμνησιν ποιεῖται τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καί σεπτῶν εἰκόνων». Σήμερα βιώνομε τή μεγάλη αὐτή στιγμή τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας Ἱστορίας. Τή στιγμή τῆς νίκης τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον τῆς πλάνης καί τῆς αἱρέσεως. Μέσα στή χαρμολύπη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ πνευματική εὐφροσύνη,. μέ ὕμνους καί ὠδές πνευματικές, λιτανεύομε τίς ἱερές Εἰκόνες. Διακηρύττομε τήν προσήλωσή μας στήν πίστη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία «τήν οἰκουμένην ἐστήριξε» καί στηρίζει. Διατρανώνομε δέ, τήν ἀφοσίωση μας στό ὑπερδεδοξασμένο καί ὑπερύμνητο πρόσωπο τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ τή δύναμη καί τή χάρη τοῦ Ὁποίου ἀποδιώχθηκε τό σκοτάδι τῆς πλάνης καί ἔλαμψε τό φῶς καί ἡ ἀλήθεια Του.

Σήμερα μνημονεύουμε μέ εὐγνωμοσύνη καί θαυμασμό, μέσα στή λατρευτική κατάνυξη, τίς θυσίες τῶν Πατέρων καί τῶν προγόνων μας, γιά νά κρατηθεῖ ἀνόθευτη καί ἀπαραχάρακτη ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ πίστη τῶν Πατέρων, τῶν Ὁσίων καί Μαρτύρων, τῶν Ὁμολογητῶν καί ὅλων τῶν Ἁγίων.

Αἰσθανόμαστε ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά βιώσουμε περισσότερο, νά εἰσχωρήσομε στό θεολογικό βάθος τῶν ἱστορικῶν γεγονότων πού συνδέονται μέ αὐτή τήν Ἑορτή καί νά ἀντιληφθοῦμε τίς ἀνθρωπολογικές καί σωτηριολογικές προεκτάσεις τους. Ἔτσι θά μπορέσομε νά γνωρίσομε καί νά ἐννοήσομε τήν θεολογία τῶν Εἰκόνων, τῶν ὁποίων τήν ἀναστήλωση ἑορτάζομε σήμερα, τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο στήν ἀληθινή ταυτότητα του καί νά ἀντισταθοῦμε στίς νέες ἀντιλήψεις πού ἀλλοιώνουν τήν εἰκόνα καί τό πρόσωπό του, τόν ἐκφυλίζουν καί τόν ὑποβαθμίζουν.

Ἰδιαίτερα στούς καιρούς μας πού οἱ Κοινωνίες μας γίνονται πολυφυλετικές καί πολυπολιτισμικές καί ἡ καθημερινή ἐπαφή μας μέ ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους εἶναι πραγματικότητα, στίς ἡμέρες μας κατά τίς ὁποῖες θεσμοθετοῦνται νομοθετήματα πού ἀντίκεινται στήν Παράδοση μας, προβάλλεται ἐνώπιον ὅλων μας τό χρέος καί ἡ ἐπιταγή, νά εἴμαστε προσηλωμένοι στήν Ἒκκλησία μας, τά Δόγματα τῆς πίστεώς της. Νά διαφυλάττομε τό Ὀρθόδοξο φρόνημά μας, ἀπό τίς ὁποθενδήποτε προερχόμενες ἐπιβουλές. Ὅλοι ἔχομε σήμερα, ἀνάγκη συνεχοῦς ἀναβαπτισμοῦ στά νάματα τῆς ἀμωμήτου Πίστεως μας, στήν Ὀρθοδοξία καί στόν πνευματικό ἀγῶνα, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στήν ὀρθοπραξία. Αὐτό διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας μέ τό ἀσκητικό καί νηπτικό ἦθος της, αὐτό ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια, τήν πνευματική ἐλευθερία καί τή σωτηρία του.

Ἀδελφοί καί Πατέρες, τέκνα πεφιλημένα ἐν Κυρίῳ,
Ὡς Ποιμένες καί πνευματικοί σας Πατέρες καί ἀδελφοί, σᾶς παρακαλοῦμε νά παραμείνομε ὅλοι μας πιστοί στήν Ἐκκλησία, σέ ὅσα Ἐκείνη πιστεύει καί διαφυλάσσει, τά ὁποῖα πρέπει νά ἀποτελοῦν τό κέντρο τῆς ζωῆς καί τοῦ πολιτισμοῦ μας. Αὐτή τήν πίστη, τήν πίστη τῶν Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων, τήν πίστη πού παραλάβαμε ἀπό τούς εὐσεβεῖς προγόνους καί διδασκάλους μας, νά τήν μεταδίδομε στά παιδιά, στούς ἀνθρώπους πού ἀναστρεφόμαστε, στούς ἐπισκέπτες τοῦ Τόπου μας.

Παρακαλοῦμε νά παραμένομε ὅλοι ἀφοσιωμένοι στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τή Μητέρα μας Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ εὐσεβής μήτρα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, λιτανεύει τόσο χαρισματικά διά τοῦ Προκαθημένου της Παναγιωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τό ἦθος, τό φρόνημα καί τήν ἐλπίδα τῶν Ὀρθοδόξων ἀνά τήν Οἰκουμένη καί ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, τήν προστασία τῶν μειονοτήτων, τήν φροντίδα γιά τό περιβάλλον, τήν ἀντιμετώπιση τῆς φτώχειας καί τῶν ἄλλων προβλημάτων πού ταλανίζουν τόν πλανήτη μας.

Νά προσέχομε ἀπό τούς ψευδοπροφῆτες, ἀπό ὅλους ἐκείνους πού ἀποπροσανατολίζουν τόν λαό μας καί ἀποδυναμώνουν τούς κοινωνικούς του δεσμούς ἀλλά καί θεσμούς, καί ἔτσι νά ζοῦμε πάντοτε μέσα στό πνεῦμα καί τό ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί Παραδόσεώς μας.

Νά μή χάσομε, μέσα στήν πολυπλοκότητα καί τήν σύγχυση τῶν καιρῶν μας, κατά τίς ὁποῖες οἱ ἄνθρωποι μέ δυσκολία μποροῦν νά βροῦν τόν δρόμο καί τό νόημα τῆς ζωῆς τους, τούς μόνιμους στόχους μας, πού εἶναι ἡ αὐθεντική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἀγωνιζόμενοι γιά τή σωτηρία μας, ἀφοῦ ἔξω ἀπό αὐτήν σωτηρία δέν ὑπάρχει.

Μέ τίς σκέψεις αὐτές, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐλογοῦμε πατρικά τή ζωή καί τά ἔργα ὅλων σας καί σᾶς εὐχόμαστε θεάρεστη τήν ὑπόλοιπη Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ἄνθιμος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας
† Ὁ πρ. Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Κνωσοῦ Εὐγένιος

Νά ἀναγνωσθῇ στούς ἱ. Ναούς κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας