Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 2010

Ἀριθμ. πρωτ. 246                                                          Ἐν Ἡρακλείω, τῇ 4ῃ Μαΐου 2010

Πρός

Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς

καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὅλοι οἱ Κρῆτες Ἐπίσκοποι, Ποιμένες καί Πνευματικοί σας Πατέρες, ἀπευθυνόμαστε σήμερα, αὐτή τή μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς σέ ὅλους ἐσᾶς, τούς πιστούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐκφράζομε τήν πατρική μας ἀγάπη καί τήν εἰλικρινῆ συμπαράσταση, κατά τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες τῆς οἰκονομικῆς συγκυρίας τῆς Χώρας μας.

Ταυτόχρονα διατρανώνομε τήν ἀμέριστη διάθεση μας νά ἔλθομε ἀρωγοί καί συνοδοιπόροι τοῦ λαοῦ μας, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς παρούσης οἰκονομικῆς, ἀλλά καί τῆς γενικώτερης κρίσεως, τήν ὁποία περνοῦμε τόν τελευταῖο καιρό.

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἔπαυσε καί δέν θά παύσει ποτέ, ὡς Μητέρα τοῦ λαοῦ, νά συμπαρίσταται, νά ἀγωνιᾶ καί νά ἀγρυπνεῖ σέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τίς περιστάσεις τῆς ζωῆς τοῦ Τόπου μας. Μαζί πορευθήκαμε, ὡς ἕνα σῶμα κατά τή διάρκεια τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Γένους, τῆς Χώρας μας. Μαζί καί τώρα θά ξεπεράσομε μέ θάρρος, ἐλπίδα καί αὐτή τήν κρίση, χωρίς νά δειλιάσωμε, νά «γονατίσομε» καί νά παραιτηθοῦμε ἀπό τόν ἀγῶνα. Ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ρωμιοσύνη ἦταν πάντοτε ἕνας τόπος συνεχῶν ἀγώνων καί θυσιῶν καί γνωρίζει νά ἀγωνίζεται καί νά θυσιάζεται.

Τόν Τόπο μας, στόν ὁποῖο ζοῦμε, τόν πονοῦμε, τόν ἀγαποῦμε, εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ σ’ ἐμᾶς, γι’ αὐτό προασπιζόμαστε ἀπό κοινοῦ τήν ζωή καί τήν πορεία τῆς Πατρίδας μας, ἡ ὁποία ἔχει ἔνδοξο παρελθόν, βέβαιο παρόν καί ἐλπιδοφόρο μέλλον. Εἴμαστε ὅλοι ἕνα Σῶμα, τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ μεγάλη οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία παραμένει μακρυά ἀπό σκοπιμότητες καί συμφέροντα, κάθε εἴδους.

Μέ αὐτά τά δεδομένα, ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀπό ἀγάπη στόν Τόπο μας, μέ ἱερό χρέος καί ὑπευθυνότητα, ἀποφάσισε στήν τελευταία Συνεδρία της, τῆς 4ης Μαΐου 2010 νά συμβάλει κατά τό μέτρον τῶν δυνατοτήτων της, στό ξεπέρασμα τῶν σημερινῶν δυσκόλων καταστάσεων.

Γι’ αὐτό, ἀποφασίστηκε οἱ Ἱεράρχες τῆς Κρήτης νά βοηθήσουν μέ προσωπική τους οἰκονομική δωρεά καί προαιρετικῶς νά συνδράμει ὁ Ἱερός Κλῆρος.

Ἐπίσης, ἀποφασίσθηκε τά ἔσοδα τῶν παγκαρίων τῆς σημερινῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, ὅλων τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μεγαλονήσου, νά κατατεθοῦν στό Εἰδικό Ταμεῖο Στήριξης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, στήν Ἀθήνα.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Μέ αὐτή τή συμβολική προσφορά, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, κάνομε τό Ἐθνικό μας χρέος καί ἐκδηλώνομε τή στοργή μας γιά τόν Τόπο μας, τήν Ἑλλάδα, μέ τήν εὐχή νά ξεπεράσομε, σίγουρα καί σύντομα, τή σημερινή κρίση, γιά τό καλό ὅλων μας.

Εὐχόμαστε νά ἔχετε ὅλοι πλούσια τήν εὐλογία καί διαρκῆ τό φωτισμό τοῦ Θεοῦ, στά πρόσωπα, τίς οἰκογένειες, τά ἔργα καί τούς καθημερινούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς σας.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ἄνθιμος

† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός

† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος

† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

† Ὁ πρ. Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Κνωσοῦ Εὐγένιος