Ἀνακοινωθέν 11.6.2010

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά ἀπό ὅσα ἔχουν διαδοθεῖ καί δημοσιευθεῖ, σχετικά μέ τήν ὁμόφωνη Ἀπόφαση τῶν Ἀρχιερέων τῆς Κρήτης νά λάβουν καί τήν Τουρκική Ὑπηκοότητα, διευκρινίζει καί ξεκαθαρίζει τά ἀκόλουθα:

1. Ἡ ὁμόφωνη Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔχει ληφθεῖ μόνον γιά τό καλό καί τήν ὁλόθυμη συμπαράσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

2. Οἱ Κρῆτες Ἀρχιερεῖς οὔτε κἄν διανοοῦνται νά «τουρκέψουν», οὔτε νά μειώσουν εἰς τό ἐλάχιστον τήν ἀγάπη καί τήν πλήρη ἀφοσίωσή των εἰς τήν Ἑλλάδα, τήν Πατρίδα μας, τόν Τόπο τῶν ἀγώνων καί τῶν θυσιῶν τῶν εὐλογημένων προγόνων μας.

3. Δέν ἔχουν τήν φιλοδοξία καί δέν τούς ἐνδιαφέρει νά εἶναι ὑποψήφιοι γιά ἐκλογή εἰς τόν Ὑψηλό καί Ἱστορικό Θρόνο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

4. Μέ τήν λήψη τῆς Τουρκικῆς Ὑπηκοότητος ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Κρήτης, διασφαλίζεται ἡ συνέχεια τῆς λειτουργίας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, μετά ἀπό τήν ἱστορική Ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου νά διευρύνει τή σύνθεση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου μέ τή συμμετοχή καί Ἱεραρχῶν τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου εἰς τό ἐξωτερικό.

5. Ὁ μόνος καί ἀποκλειστικός λόγος γιά τόν ὁποῖον οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Κρήτης δέχονται νά λάβουν καί τήν Τουρκική Ὑπηκοότητα εἶναι νά μήν ἀφήσουν μόνο τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί τήν Ὁμογένεια τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί νά συνδράμουν καί μέ τόν τρόπο αὐτό στήν ἀδιάκοπη συνέχεια τῆς μαρτυρίας τοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.