Περί τοῦ Κρητικοῦ Παναγίου 2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 543 Ἐν Ἡρακλείῳ τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2010

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς
καί τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 4ης Μαΐου ἐ.ἔ. ἀπεφάσισεν, ὅπως συστήσῃ ὑμῖν διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν ἀνάγκην τῆς ὑποχρεωτικῆς χρήσεως τοῦ «ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ», τοῦ ἐκδοθέντος κατά τό ἔτος 2000 ὑπό τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, τῇ εὐλογίᾳ τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τῇ εὐσεβεῖ προνοίᾳ, ἐπιμελείᾳ καί δαπάνῃ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου.

Ἡ καλαίσθητος αὕτη ἔκδοσις τοῦ «ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ» εἰς τρεῖς (3) τόμους, καθιστᾶ τοῦτο εὔχρηστον εἰς τά ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν ἡμῶν Ναῶν, περιλαμβάνει δέ τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας ἁπάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων καί καλύπτει ἐξ ἐπόψεως ὑμνολογικῆς πάντας τούς καταγραφέντας ἐν τῷ Ἁγιολογίῳ τῆς Ἐκκλησίας Ἁγίους, οἵτινες ἑορτάζονται πανηγυρικῶς εἰς τήν Νῆσον ἡμῶν.
Διά τούς λόγους αὐτούς, δέον ὅπως ἀποφεύγηται ἡ σύνταξις νέων ἀκολουθιῶν εἰς Κρῆτας Ἁγίους, ἐφ’ ὅσον αὗται περιλαμβάνονται εἰς τό ἐν λόγῳ ἔργον. Ἐάν δέ τοῦτο εἰς εἰδικάς καί μόνον περιπτώσεις καθίσταται ἀναγκαῖον, δύνασθε νά ἀπευθύνησθε εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἐν τοιαύτῃ δέ περιπτώσει ἡ εὐχή καί ἡ εὐλογία τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου διά τήν ἀνάθεσιν τῆς συντάξεως νέων ἀκολουθιῶν, θεωρεῖται ἀπαραίτητος.

Κατόπιν πάντων τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων, διά τοῦδε τοῦ Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου ἡμῶν Γράμματος, ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπει καί παρακαλεῖ πατρικῶς πάντας ὑμᾶς, τά εὐσεβῆ καί φιλάγια τέκνα Αὐτῆς, ὅπως χρησιμοποιῆτε ἐν τοῖς Ναοῖς τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἐνοριῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τήν πολύτιμον καί λίαν ὠφέλιμον διά τό πλήρωμα Αὐτῆς ἔκδοσιν ταύτην, διότι θεωροῦμεν τήν χρῆσιν αὐτοῦ ὀφειλομένην τιμήν πρός τούς Κρῆτας Ἁγίους.

Εὐχόμενοι εἰς πάντα φιλάγιον τήν εὐλογίαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, ταῖς πρεσβείαις πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων, διατελοῦμεν

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας
† Ὁ πρ. Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης