Περί ἀδειῶν Ἐφημερίων 2010

Ἀριθμ. Πρωτ. 756
Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2010

Πρός
τούς Ὁσιωτάτους Ἱερομονάχους,
τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους
καί τούς Εὐλαβεστάτους Διακόνους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 12ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., συνεζήτησεν μεταξύ ἄλλων καί τό προσφάτως ἀνακῦψαν ἀνησυχητικόν φαινόμενον τῆς συμμετοχῆς ἐνίων Κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί ἀλλαχόθεν εἰς Ἱεροπραξίας καί εἰς τελετάς ἐν ἑτέραις ἐκκλησιαστικαῖς Ἐπαρχίαις, ἄνευ γνώσεως, εὐλογίας καί ἀδείας τόσον τοῦ Ἐπισκόπου αὐτῶν, ὅσον πολλάκις καί ἄνευ τῆς κατά τήν Ἐκκλησιαστικήν Τάξιν κανονικῆς ἀδείας τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, εἰς τήν Ἐπαρχίαν τοῦ ὁποίου ἀνήκουν.

Τό θέμα τοῦτο τῆς λήψεως κανονικῆς ἀδείας ἐκ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου πάντων τῶν οἱουδήποτε βαθμοῦ Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά μετάσχουν εἰς ἱεροπραξίας καί τελετάς εἰς ἑτέρας Ἐκκλησιαστικάς Ἐπαρχίας, ἐκτός τῆς Ἐπαρχίας εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκουν, ἅπτεται τοῦ γνησίου ἐκκλησιολογικοῦ ἡμῶν φρονήματος καί ἀφορᾶ εἰς τήν τήρησιν τῆς παραδεδομένης καί ὀρθῆς Ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, συμφώνως τῷ Ἀποστολικῷ παραγγέλματι, «τά πάντα εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω» (Α´ Κορ. 14,40) ἀλλά καί τοῖς Ἱεροῖς Κανόσι τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ὅθεν, ὁμοφώνῳ Συνοδικῇ Ἀποφάσει, πατρικῶς προτρέπομεν πάντας ὑμᾶς, τόν Ἱερόν Κλῆρον τῆς Μεγαλονήσου ἡμῶν, ὅπως, προκειμένου ἵνα λάβητε μέρος εἰς οἱανδήποτε ἱεροπραξίαν καί τελετήν, λαμβάνουσαν χώραν εἰς ἑτέραν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπαρχίαν, ἔχητε προηγουμένως τήν εὐλογίαν τοῦ Ποιμενάρχου ὑμῶν καί τήν κανονικήν ἄδειαν τοῦ Ποιμενάρχου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας, εἰς ἥν βούλεσθε ἵνα μεταβῆτε.

Ἐπί τούτοις, παρακαλοῦντες διά τήν κατά τά ἀνωτέρω ἀνταπόκρισιν πάντων ὑμῶν συμφώνως πρός τήν Ἐκκλησιαστικήν Τάξιν καί τήν Παράδοσιν, διατελοῦμεν,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας
† Ὁ πρ. Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης