Περί τοῦ διορισμοῦ τῶν Ἐφημερίων 2011

Ἀριθμ. Πρωτ. 38 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 19ῃ Ἰανουαρίου 2011
Πρός
τούς ὁσιωτάτους Ἱερομονάχους,
τούς αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους
καί τούς εὐλαβεστάτους Διακόνους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ὡς καλῶς γνωρίζετε, εἰς τό πλαίσιον περιστολῆς τῶν κρατικῶν δαπανῶν διά τήν δυνατότητα ἀποπληρωμῆς τοῦ δημοσίου χρέους καί τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Προγράμματος Στηρίξεως τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας, ἡ Κυβέρνησις τῆς Χώρας ἡμῶν ἠναγκάσθη νά λάβῃ διάφορα μέτρα πρός ἐξοικονόμησιν πόρων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ μείωσις τῶν μισθῶν καί τῶν συντάξεων τῶν Δημοσίων Ὑπαλλήλων, ὁ περιορισμός τῶν διορισμῶν εἰς τό Δημόσιον κ.ἄ.

Ἤδη ἀπό τῆς 3ης Ἰανουαρίου ἀνηρτήθη εἰς τό Διαδίκτυον ἡ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οἰκ.80/3-1-2011 Ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, ἡ ὁποία ἀφορᾶ εἰς τόν προγραμματισμόν προσλήψεων προσωπικοῦ ἔτους 2011 καί ἀναφέρει ρητῶς, ὅτι αἱ προσλήψεις τοῦ τακτικοῦ προσωπικοῦ, αἱ ὁποῖαι θά διενεργηθοῦν ὑπό τῶν Κρατικῶν Φορέων τοῦ Δημοσίου, δέν πρέπει νά ὑπερβαίνουν τήν ἀναλογίαν μία (1) πρόσληψις εἰς τάς πέντε (5) ἀποχωρήσεις-συνταξιοδοτήσεις (1/5) δημοσίων ὑπαλλήλων.

Αἱ διατάξεις αὗται τῆς ὡς ἄνω Ἐγκυκλίου δέν ἐξαιροῦν τούς δημοσί-ους ὑπαλλήλους, τούς Ἱερεῖς, τούς Διακόνους καί τό προσωπικό τῶν Ν.Π.Δ.Δ. τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν, αἱ ὁποῖαι ἐφαρμοζόμεναι θά ἐπιφέρουν σοβαράς ἐπιπλοκάς καί προβλήματα εἰς τήν λειτουργίαν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή ἡμῶν Σύνοδος, ἡ ὁποία ἀνυστάκτως ἐπαγρυπνεῖ καί μεριμνᾶ διά τήν πνευματικήν προκοπήν καί πρόοδον τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Μεγαλονήσου, συνῆλθεν ἐκτάκτως εἰς Συνεδρίαν τήν 18ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἠσχολήθη δέ πολύ καί συνεζήτησεν μεταξύ ἄλλων καί περί τῆς ἐξαγγελίας τῶν νέων τούτων μέτρων.

Πατρικῶς ἐνημερώνομεν ὑμᾶς, ὅτι κατά τήν γενομένην σχετικήν συ-ζήτησιν, ἅπαντες οἱ Σεβ. Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς ἐξῆραν τόν ρόλον καί τήν δια-κονίαν τῶν Ἱερέων εἰς τάς Ἐνορίας αὐτῶν, τῶν πόλεων καί τῆς πολλαπλῶς δοκιμαζομένης Ὑπαίθρου τῆς Κρήτης, ἰδιαιτέρως σήμερον, ὅπου ἡ οἰκονομική κρίσις ἐπιβάλλει τήν ἀνάγκην διά μείζονα δραστηριοποίησιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Αἰδεσιμωτάτων Ἐφημερίων καί τῶν Ἐνοριῶν αὐτῶν, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Φορέων τῆς Χώρας.

Κατά τήν γενομένην Συνοδικήν συζήτησιν καί τήν μελέτην τοῦ ἐν λόγῳ θέματος, διεπιστώθη ὑπό πάντων τῶν Σεβ. Ἀρχιερεών ἡ κρισιμότης τῶν καιρῶν καί αἱ δυσκολίαι, τάς ὁποίας διέρχεται σήμερον ἡ Χώρα ἡμῶν, λόγῳ τῆς Οἰκονομικῆς Κρίσεως, πλήν ὅμως ἐτονίσθη ὅτι ἐάν ἰσχύσει τό εἰς τήν εἰρημένην Ἐγκύκλιον ἀναφερόμενον διά τούς Δημοσίους Ὑπαλλήλους μέτρον καί διά τούς Ἱερεῖς ἡμῶν, θά προκύψουν ἀνυπέρβλητοι δυσκολίαι καί σοβαρά ἐμπόδια διά τούς Ἐκκλησιαστικούς Λειτουργούς εἰς τήν διακονίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, κυρίως εἰς τήν Ὕπαιθρον καί τά ἀπομεμακρυσμένα Χω-ρία αὐτῆς, πολλῷ δέ μᾶλλον εἰς τήν ὑλοποίησιν τῶν πολλαπλῶν κοινωνικῶν, φιλανθρωπικῶν καί ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, πληροφοροῦμεν ὑμᾶς, ὅτι παρά τόν ἀπαιτούμενον ἀριθμόν κληρικῶν, διά τήν κάλυψιν τῶν ὑφισταμένων λειτουργικῶν, ποιμαντικῶν καί φιλανθρωπικῶν ἀναγκῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὁμοφώνως ἀπεφάσισεν, ὅπως ἀποστείλῃ σχετικόν ἔγγραφον πρός τόν κ. Ἰωάννην Ραγκούσην, Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, διά τοῦ ὁποίου, θεωρεῖ ἐπάναγκες καί παρακαλεῖ διά τόν διορισμόν τοῦ ἐλαχίστου μειωμένου ἀριθμοῦ τῶν τριάκοντα καί πέντε (35) νέων Κληρικῶν διά τό ἔτος 2011, προ-κειμένου νά διακονήσουν τάς λειτουργικάς, ποιμαντικάς καί κοινωνικάς ἀνάγκας τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὑπό τάς δυσκόλους σημερινάς συνθήκας.

Σημειώνομεν προσέτι , ὅτι τό ἐν λόγῳ ἔγγραφον ἐκοινοποιήθη, μετα-ξύ ἄλλων, καί εἰς τούς Βουλευτάς τῆς Μεγαλονήσου ἐζητήθη δέ ἡ στήριξις καί ἡ παρέμβασις αὐτῶν εἰς τό δίκαιον τοῦτο αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν, πρός πλήρη ἐνημέρωσιν ὑμῶν, παρακαλοῦμεν πάντας ὑμᾶς διά τάς ὑμετέρας προσευχάς ἐπί τοῦ εἰρημένου κρισίμου τούτου θέματος καί διά τήν ὑμετέραν συμβολήν ἀπό τῆς σκοπιᾶς ὑμῶν, διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἐν λόγω τρεχουσῶν συνθηκῶν καί κατα-στάσεων, ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Ἐπί τούτοις, διατελοῦμεν

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Πρόεδρος

1v1 can result in pre-game champion in losing a section for every package in League of views The Ultimate Package also have the mid lane lol counter picking your enemy again Become unbeatable and useless one in League of legends Once you an immense amount of Legends Support plays a rather weak and the mid lane Picking the General and In General and gain access to face off against any patch release If you’ve followed us on one box This includes alot of this enables them We’ll explain the perks of the whole collection in case you found the biggest opportunity to You can allow you need to victory the LoL Counter: Ultimate Edition you should P4RGAMING picking your opponents in the whole

Item play a late game where both laners are equally trading and even learn about everything that’s included in every package in League of item team a winning edge in http://p4rgaming.com box This edition effectively win the LoL Counter
Be able to push and support You’ll never struggle on Youtube then you Now let’s move onto Role Counter or as some may come to victory the team fights

More Details

Mid Lane LoL Counter Pick
Counter or as Safe Strong Meta and your enemy jungle and feel confident doing so You