Περί τῆς καταργήσεως κρατήσεων ΜΤΠΥ ΤΠΟΕΚΕ 2014

Ἀριθμ. Πρωτ. 407 Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2014

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις
τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας.
Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν.

Θέμα: «Περί τῆς μή ὑποχρεώσεως τῶνἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. πρός ἀπόδοσιν κρατήσεων ὑπέρ τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καί περί καταργήσεως πόρων ἐκ τοῦ κληροσήμου ἀπό 1.1.2015».

Ἐν συνεχείᾳ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης τῆς 27ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., κατόπιν δέ καί τῆς συνεχοῦς ἀποστολῆς πρός τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ἐγγράφων ὑπομνήσεων ὑπό διαφόρων δημοσίων ἀρχῶν περί τοῦ ὑπάρχοντος νομοθετικοῦ πλαισίου, τό ὁποῖον ἅπτεται τῆς ὑποχρεώσεως διενεργείας κρατήσεων ὑπέρ τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), ἀλλά καί τῆς ἐκδόσεως τῆς ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. Φ. 80020/οἰκ. 8355/327/13-5-2014 ἐγκυκλίου τῆς Διευθύνσεως Προσθέτου Ἀσφαλίσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί Προνοίας περί καταργήσεως διατάξεων, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς κοινωνικούς πόρους, μεταξύ αὐτῶν καί ἐκ τοῦ κληρικοσήμου, διευκρινίζομεν ὑμῖν τά ἀκόλουθα:

Α. Τά ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου καί Ἰδιωτικοῦ Δικαίου (Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης, Ἱεραί Μητροπόλεις Ἐκκλησίας Κρήτης, Ἐνορίαι, Ἱεραί Μοναί, Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα καί Προσκυνήματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπικσοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης), δέν ὑπάγονται εἰς τήν ὑποχρέωσιν διενεργείας παρακρατήσεων ὑπέρ τοῦ Μ.Τ.Π.Υ. οὔτε ἐπί τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, πάσης φύσεως συνεργατῶν καί θρησκευτικῶν λειτουργῶν των, οὔτε ἐπί τῶν ἀμοιβῶν τρίτων.

1. Μή ὑποχρέωσις κρατήσεων ἐπί τῶν ἀποδοχῶν.

Κατά τό προεδρικόν διάταγμα 422/1981 (ΦΕΚ Α΄ 114) «περί κωδικοποιήσεως τῶν περί Μετοχικοῦ Ταμείου Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων διατάξεων», προβλέπεται ὅτι τό Μετοχικόν τοῦτο Ταμεῖον (Μ.Τ.Π.Υ.) εἶναι «εἰδικόν ταμεῖον τοῦ κράτους ἐπικουρικῆς συνταξιοδοτήσεως τῶν δημοσίων πολιτικῶν ὑπαλλήλων» (ἄρθρον 1), τό ὁποῖον «ἔχει προορισμόν τήν, κατ’ ἀναλογίαν τοῦ ποσοῦ τῶν καταθέσεων ἑκάστου, παροχήν μερίσματος εἰς τούς μετόχους του Ταμείου καί τάς οἰκογενείας αὐτῶν» (ἄρθρον 2), «ἡ εἰς τό Μ.Τ.Π.Υ. συμμετοχή ἀπό 1ης Ἀπριλίου 1923 τυγχάνει ὑποχρεωτική δι’ ἅπαντας ἀνεξαιρέτως τούς ἐν ὑπηρεσίᾳ τακτικούς καί ἐκτάκτους δημοσίους πολιτικούς ὑπαλλήλους …» (ἄρθρον 14), ἐπιπλέον προβλέπεται ὅτι εἶναι ὑποχρεωτική ἡ συμμετοχή εἰς τό Μ.Τ.Π.Υ. σειρᾶς εἰδικῶν κατηγοριῶν ὑπαλλήλων (ἄρθρον 15), εἰς τάς ὁποίας δέν περιλαμβάνονται οἱ ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι ἤ θρησκευτικοί λειτουργοί, οἱ ὁποῖοι ἑπομένως δέν εἶναι μερισματοῦχοι τοῦ Ταμείου. Τό ἄρθρον 19 περιγράφει ὡρισμένας κατηγορίας πολιτικῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι, ἄν καί εἶναι πολιτικοί δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἐξαιροῦνται τῆς ὑπαγωγῆς των εἰς τό Μ.Τ.Π.Υ. Κατά τό ἄρθρον 21, πόροι τοῦ Ταμείου εἶναι, πλήν ἄλλων, αἱ καταθέσεις (κρατήσεις) τῶν μετόχων του καί οἱ κατά τό ἄρθρον 22 πόροι του.

2. Μή ὑποχρέωσις κρατήσεων ἐπί τοῦ καταβαλλομένου ἀνταλλάγματος διά παρεχομένας ὑπηρεσίας τρίτων.
Κατά τό ἄρθρον 22 τοῦ π.δ/τος 422/1981, ἀναφέρεται ὅτι κρατήσεις ὑπέρ τοῦ Μ.Τ.Π.Υ. γίνονται ἐπί τοῦ ἀνταλλάγματος ἔργων, ὑπηρεσιῶν ἤ ἐργασιῶν, ἐφ’ ὅσον ἡ δαπάνη διά τήν καταβολήν τοῦ ἀνταλλάγματος βαρύνῃ τόν προϋπολογισμόν τῶν «πολιτικῶν ὑπουργείων καί ὑπηρεσιῶν», «τῶν εἰδικῶν ταμείων ἤ νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου ὑπό τοῦ κράτους συσταθέντων», «πάσης Ἐπιτροπῆς ἤ ἄλλου συλλογικοῦ ὀργάνου Διοικήσεως, συσταθέντος ὑπό τοῦ Κράτους πρός ἄσκησιν κρατικῆς λειτουργίας» (παρ. Α) καί ἐπί τῶν μισθολογικῶν ἀποδοχῶν τῶν πολιτικῶν ὑπαλλήλων (παρ. Β). Κατά τό ἄρθρον 24 τοῦ ἀνωτέρω π./τος, οἱ μέτοχοι τοῦ Μ.Τ.Π.Υ. ὑποχρεοῦνται εἰς τήν καταβολήν κρατήσεων ἐπί τῶν ἀποδοχῶν των, ἐνῷ προβλέπεται τό ὕψος τῶν κρατήσεων ἐπί τῶν ἀποδοχῶν τῶν δημοσίων πολιτικῶν ὑπαλλήλων καί τῶν ὑπαλλήλων εἰδικῶν ταμείων ἤ Ν.Π.Δ.Δ., ἐφ’ ὅσον εἶναι μέτοχοι τοῦ Μ.Τ.Π.Υ. (ἄρθρο 26) καί ἐπί τῶν μή ἐμμίσθων πολιτικῶν δημοσίων ὑπαλλήλων (ἄρθρο 27).
Συνεπῶς, δέν προκύπτει ὕπαρξις ὑποχρεώσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. καί Ν.Π.Ι.Δ. νά διενεργοῦν κρατήσεις ὑπέρ τοῦ Μ.Τ.Π.Υ. κατά τά ἄρθρα 22, 24, 26 π.δ. 422/1981, εἴτε δι’ ἀμοιβάς, τάς ὁποίας καταβάλλουν πρός τρίτους ἐκ τοῦ προϋπολογισμοῦ αὐτῶν, καθ’ ὅσον δέν εἶναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου «ὑπό τοῦ κράτους συσταθέντα», εἴτε διά μισθολογικάς ἀποδοχάς, τάς ὁποίας καταβάλλουν εἰς τούς ὑπάλληλους ἤ λειτουργούς των, ὑπό τό δεδομένον ὅτι αὐτοί κατά τό π.δ. 422/1981 δέν ὁρίζονται ὡς μερισματοῦχοι μέτοχοι τοῦ Μ.Τ.Π.Υ., καθώς δέν ἔχουν τήν ἰδιότητα τοῦ δημοσίου πολιτικοῦ ὑπαλλήλου.

3. Περαιτέρω δέ, καί βάσει τῆς νεωτέρας διατάξεως τοῦ ἄρθρου 68 παρ. 3 τοῦ Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014): «3. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) και του ν. 4149/1961 (Α΄ 41), του άρθρου 1 του ν. 349/1976 (Α΄ 149), οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κώου και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Καρπάθου και Κάσου και Σύμης) και οι Ενορίες και οι Μονές τους, καθώς και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου, οι Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές στην Ελλάδα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 1 του ν. 2456/1920 (Α΄ 173) του άρθρου 1 του ν.δ. 301/1969 (Α΄ 195) και του άρθρου 1 του β.δ. της 29.3.1949 (Α΄ 79) υπάγονται στις διατάξεις που διέπουν τη Γενική Κυβέρνηση και τον δημόσιο τομέα ως προς την οργάνωση και διοίκησή τους, την εν γένει περιουσιακή και λογιστική διαχείρισή τους, τους λειτουργούς και το προσωπικό τους, μόνον εφόσον αυτές το ορίζουν ρητά. Οι ισχύουσες διατάξεις, γενικές ή ειδικές, που ορίζουν ρητώς την κρατική εποπτεία επί των ανωτέρω νομικών προσώπων, τη διοίκηση και διαχείρισή τους, το δημοσιονομικό και διαχειριστικό έλεγχό τους, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης και την υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε είδους προσωπικού τους δεν θίγονται. Διαχειριστικές πράξεις των ανωτέρω προσώπων, για τις οποίες αυτά επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, υπόκεινται στις διατάξεις για τις κρατικές ή δημόσιες συμβάσεις και την εποπτεία και έλεγχο της διαχείρισης κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων».

Συμφώνως πρός τήν ἀνωτέρω σαφῆ νομοθετικήν διάταξιν, ρητῶς ἀποσαφηνίζεται ὅτι τά νομικά πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, εἴτε δημοσίου εἴτε ἰδιωτικοῦ δικαίου, δέν ὑπάγονται πλέον εἰς τήν ἔννοιαν τῆς Γενικῆς Κυβερνήσεως ἤ τοῦ Δημοσίου Τομέως καί τήν συναφῆ Νομοθεσίαν εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ εἰς:
1) τήν ὀργάνωσιν,
2) τήν διοίκησιν,
3) τήν ἐν γένει περιουσιακήν διαχείρισιν,
4) τήν ἐν γένει λογιστικήν διαχείρισιν,
5) τούς λειτουργούς αὐτῶν καί
6) τό προσωπικόν αὐτῶν
Ἀναμφιβόλως, πλέον, κατόπιν τῆς ὡς ἄνω νομοθετικῆς διευκρινίσεως, αἱ συναλλαγαί τῶν φορέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί τό ἀμειβόμενον προσωπικόν καί οἱ λειτουργοί αὐτῆς δέν θεωροῦνται ὡς ὑπαγόμενοι εἰς τήν ἔχουσαν σχέσιν μετά τῆς Γενικῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Δημοσίου Τομέως δημοσιονομικήν καί λογιστικήν νομοθεσίαν, ὥστε καί ἐξ αὐτοῦ τοῦ προσθέτου λόγου ὑφίσταται ἐξαίρεσις ἐκ τῶν ἀνωτέρω διατάξεων τοῦ π.δ/τος 422/1981 περί τῶν κρατήσεων ὑπέρ τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων.

Β. Κατόπιν τῆς ἐκδόσεως τῆς ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. Φ. 80020/οἰκ. 8355/327/13-5-2014 ἐγκυκλίου τῆς Διευθύνσεως Προσθέτου Ἀσφαλίσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί Προνοίας (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-6ΙΛ), διά τῆς ὁποίας γνωστοποιεῖται ἡ δημοσίευσις τοῦ ν. 4254/2014 (Α΄ 85). «Μέτρα στήριξης καί ἀνάπτυξης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας στό πλαίσιο ἐφαρμογῆς τοῦ ν. 4046/2012 καί ἄλλες διατάξεις», γνωρίζομεν ὑμῖν τά κάτωθι:

α) Ἀπό 1.1.2015 καταργοῦνται αἱ διατάξεις, αἱ ὁποῖαι προέβλεπον τήν εἴσπραξιν κοινωνικῶν πόρων ὑπέρ τῶν Φορέων Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως τοῦ Μ.Τ.Π.Υ. καί τῶν Ἐπαγγελματικῶν Ταμείων Ὑποχρεωτικῆς Ἀσφαλίσεως ἁρμοδιότητος τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, μεταξύ αὐτῶν καί ἐκεῖναι τῶν περιπτώσεων β΄ καί γ΄ τῆς παρ. 4 τοῦ δεκάτου ἑβδόμου ἄρθρου τοῦ ν. 3607/2007 (Α΄ 245) καί τῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως Φ30215/81/3/16.2.2010 (Β΄ 160), αἱ ἀφορῶσαι κρατήσεις διά καταβολῆς κληρικοσήμου ὑπέρ τοῦ Ταμείου Προνοίας Ὀρθοδόξου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου Ἑλλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) τοῦ Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Ὑπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

β) Ἑπομένως, ἀπό 1.1.2015 καταργοῦνται οἱ κοινωνικοί πόροι ἐκ τοῦ κληρικοσήμου ὑπέρ τοῦ ΤΠΟΕΚΕ, ὡς ἀκολούθως:

«Οἱ πόροι ἀπό τό κληρικόσημο ὑπέρ τοῦ πρώην Τ.Α.Κ.Ε.:
1. Στίς ἄδειες γάμου, βαπτίσεις, μνημόσυνα, διαζύγια, σέ 3 Εὐρώ.
2. Στά ἔγγραφα χειροτονίας, χειροθεσίας, διορισμοῦ καί ἀπόλυσης ἀνωτέρου καί κατωτέρου κλήρου σέ 3 Εὐρώ.
3. Στίς αἰτήσεις πρός Ἐφημερίους, Ἐκκλησιαστικές Ἀρχές, Ἐκκλησιαστικούς Ὀργανισμούς καί Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα καθώς καί στά πιστοποιητικά ἤ βεβαιώσεις ἤ ἐπικυρώσεις πού ἐκδίδονται ἀπό τούς παραπάνω σέ 2 Εὐρώ.
4. Στίς ἀποδείξεις δαπανῶν ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί ὅλων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων καθώς καί στά πάσης φύσεως ἔργα πού ἐκτελοῦνται ἀπό ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα καί Ἱερές Μονές σέ 4%».

γ) Τό ΤΠΟΕΚΕ, ὡς φημολογεῖται, δέν καταργεῖται, ἀλλά συνεχίζει νά ὑφίσταται. Συνεπῶς, πᾶσαι αἱ ἄχρι τοῦδε γενόμεναι ὑπέρ τούτου τοῦ Ταμείου κρατήσεις, δέον ὅπως διενεργῶνται κανονικῶς, ὡς ὁρίζονται εἰς τάς περιπτώσεις α΄ καί δ΄ τῆς παρ. 4 τοῦ δεκάτου ἑβδόμου ἄρθρου τοῦ ν. 3607/2007 (Α΄ 245) (κρατήσεις 4% ἐπί τῶν ἀκαθαρίστων ἀποδοχῶν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, αἱ προβλεπόμεναι εἰσφοραί τῶν ἄρθρων 1 παρ. 4, 2 παρ. 1 καί 3 παρ. 1 τοῦ ν.δ. 228/1973 (ΦΕΚ 284/Α΄), (κρατήσεις 7% ἐπί τῶν ἀκαθαρίστων ἐσόδων τῶν ἐνοριακῶν ναῶν).

Φιλαδέλφως παρακαλοῦμεν ὅπως γνωστοποιήσητε τό ἀνωτέρω διευκρινιστικόν σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς ἡμῶν Συνόδου πρός τούς ἐκκαθαριστάς ἀποδοχῶν τῶν Ἱερῶν ὑμῶν Μητροπόλεων, ὡς καί εἰς τάς Ἱεράς Μονάς, τάς Ἐνορίας καί τά Ἐκκλησιαστικά ὑμῶν Ἱδρύματα, πρός γνῶσιν καί ἐφαρμογήν.
Ἐπί τούτοις διατελοῦμεν,

Μετά φιλαδέλφων ἀσπασμῶν
καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Πρόεδρος

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος