Περί της λειτουργίας του Συνοδικού Γραφείου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2015
Φ.Ε.Κ. 57 Α´/15.6.2015

Περί της λειτουργίας του Συνοδικού Γραφείου
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

Έχουσα υπ’ όψη:

  1. Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α’/16.3.1961).
  3. Την παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 3848/2010, (Φ.Ε.Κ. 71/Α’/19.5.2010).
  4. Την υπ’ αριθμ. 3/26-5-2005 απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, με την οποία εξονόμασε τον Γραμματέα της, Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
  5. Τις ανάγκες εύρυθμης και σύγχρονης λειτουργίας του Συνοδικού Γραφείου της.
  6. Την υπ’ αριθμ. 271/ 14-5-2015 απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
  7. Τις υπ΄ αριθμ. 9β΄/18-12-2014 και 5/8-6-2015 αποφάσεις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
  8. Το γεγονός ότι εκ του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη, η οποία να βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ψηφίζει:

Τον υπ’ αριθμ. 6/2015 Κανονισμό ο οποίος έχει ως εξής:
—————————-
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2015
Περί της λειτουργίας του Συνοδικού Γραφείου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

Άρθρο 1
Στελέχη Συνοδικού Γραφείου

1. Τα μέλη τα οποία απαρτίζουν το Συνοδικό Γραφείο είναι ο Αρχιγραμματέας, ο Υπογραμματέας και ο Κωδικογράφος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

2. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης δύναται να στελεχώσει το Συνοδικό Γραφείο και με άλλα πρόσωπα, τα οποία θα υποβοηθούν το έργο της.

3. Η διακονία των παραπάνω προσώπων είναι τιμητική και άμισθη.

Άρθρο 2
Ορισμός Αρχιγραμματέως, Υπογραμματέως και Κωδικογράφου

1. Ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης ορίζεται είτε απευθείας από την Ιερά Σύνοδο, σε Συνεδρία Αυτής, με μυστική ψηφοφορία, είτε μετά από διενέργεια εξετάσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις του Υπογραμματέα και του Κωδικογράφου, εκτός από τις θέσεις άλλων προσώπων, που βοηθούν το έργο του Συνοδικού Γραφείου, τα οποία ορίζονται απευθείας από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης με απόφασή της.

2. Σε περίπτωση που η πλήρωση των θέσεων του Αρχιγραμματέα, του Υπογραμματέα και του Κωδικογράφου διενεργηθεί με εξετάσεις, μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου, η σχετική διαδικασία καθορίζεται από την Ιερά Σύνοδο και ανατίθεται σε τριμελή Συνοδική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρεις Αρχιερείς της Εκκλησίας Κρήτης, οριζόμενους από την Ιερά Σύνοδο.

3. Η παραπάνω Επιτροπή, η οποία μπορεί να συμπληρώνεται και από ειδικούς Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθορίζει τον τύπο και τη μορφή των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα, την εξεταστέα ύλη, ορίζει τα θέματα και επιμελείται για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Ορίζει ημέρα και ώρα συνέντευξης των υποψηφίων, με την οποία αξιολογείται και βαθμολογείται, με κατεξοχήν εκκλησιολογικά κριτήρια, το εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα και η εν γένει διακονία των υποψηφίων. Επίσης, επιμελείται τα της ανακοινώσεως και προσκλήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκ των αγάμων Κληρικών της Εκκλησίας Κρήτης, για τις εξετάσεις, καθώς και όλων των θεμάτων τα οποία θα προκύψουν για τη διεξαγωγή τους.

4. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής αναλαμβάνει Κληρικός, οριζόμενος από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, με απόφασή της.

5. Η εν λόγῳ Επιτροπή υποβάλλει στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης το φάκελλο των εξετάσεων με όλα τα έγγραφα, τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση αυτών καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.

6. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος στη συνέχεια και μετά τον έλεγχο της ορθής και νόμιμης διεξαγωγής των εξετάσεων, επικυρώνει τα αποτελέσματα αυτών και ορίζει τον Αρχιγραμματέα, τον Υπογραμματέα και τον Κωδικογράφο.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες – Καθήκοντα

1. Τα μέλη του Συνοδικού Γραφείου και οι προσφέροντες υπηρεσίες σε αυτό, έχουν την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης και της εν γένει λειτουργίας αυτού, κατά τις εντολές και αποφάσεις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

2. Τα μέλη του Συνοδικού Γραφείου οφείλουν να εργάζονται συστηματικά και με ένθεο ζήλο για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και κάθε άλλης εργασίας, υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του Σεβασμιωτάτου Προέδρου αυτής.

3. α) Το Συνοδικό Γραφείο λειτουργεί καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από ώρα 09.30 έως 14.30.

β) Τα Μέλη του Συνοδικού Γραφείου και κάθε άλλο πρόσωπο, που έχει ορισθεί από την Ιερά Σύνοδο να προσφέρει υπηρεσίες στο Συνοδικό Γραφείο, απουσιάζουν από τα καθήκοντα τους μετά από τη λήψη σχετικής άδειας από τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου.

Άρθρο 4
Καθήκοντα Αρχιγραμματέως

Ο Αρχιγραμματέας:

1. α) Έχει την γενική ευθύνη και εποπτεία του Συνοδικού Γραφείου, φυλάσσει την σφραγίδα της Ιεράς Συνόδου, τα κλειδιά του Συνοδικού Γραφείου και διαχειρίζεται τα οικονομικά.

β) Η ανάθεση των οικονομικών του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας Κρήτης προς τον Αρχιγραμματέα γίνεται με απόφαση του Σεβ. Προέδρου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και υπογράφει κάθε ένταλμα πληρωμής ή γραμμάτιο είσπραξης με την ένδειξη «Εντολή Σεβασμιωτάτου Προέδρου». Επίσης υποβάλλει τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό εκάστου έτους δια του Σεβασμιωτάτου Προέδρου στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης.

2. Μετέχει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου άνευ δικαιώματος ψήφου και λόγου κατά την συζήτηση των θεμάτων και κρατεί τα Πρακτικά αυτής.

3. Υποβοηθεί τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο στον καταρτισμό του καταλόγου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως των συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου και εισηγείται αυτά σε αυτές.

4. Σε συνεργασία με τον Υπογραμματέα συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου και του Συνοδικού Δικαστηρίου, τα οποία και αναγινώσκει κατά την αμέσως επομένη συνεδρίασή της και επιφέρει σ᾽ αυτά τις τυχόν αποφασιζόμενες από την Ιερά Σύνοδο συμπληρώσεις ή βελτιώσεις.

5. Σε συνεργασία με τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο και υποβοηθούμενος από τον Υπογραμματέα και τον Κωδικογράφο συντάσσει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ιεράς Συνόδου.

6. Εκτελεί χρέη εκπροσώπου του Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου.

7. Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Εκκλησίας Κρήτης υποβοηθούμενος από τον Κωδικογράφο.

Άρθρο 5
Καθήκοντα Υπογραμματέως

Ο Υπογραμματέας:

1. Τηρεί το Αρχείο της Ιεράς Συνόδου.

2. Μετέχει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, άνευ δικαιώματος ψήφου και λόγου κατά την συζήτηση των θεμάτων, και κρατεί τις αναγκαίες για την σύνταξη των Πρακτικών αυτής σημειώσεις, τις οποίες θέτει στη συνεχεία στη διάθεση του Αρχιγραμματέως και υποβοηθεί αυτόν για την τελική διαμόρφωσή τους.

3. Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Αρχιγραμματέα, σε περίπτωση αιτιολογημένης απουσίας αυτου από τις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου.

3. Συνεπικουρεί τον Αρχιγραμματέα στην σύνταξη των εξερχομένων εγγράφων της Ιεράς Συνόδου και μεριμνά για την διεκπεραίωση των αποφάσεων αυτής.

4. Παρέχει κάθε άλλη συνοδική υπηρεσία μετά από εντολή του Αρχιγραμματέα.

Άρθρο 6
Καθήκοντα Κωδικογράφου

Ο Κωδικογράφος:

1. Δεν μετέχει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, παρά μόνο σε περίπτωση αιτιολογημένης απουσίας του Αρχιγραμματέα ή του Υπογραμματέα.

2. Τηρεί το Πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Ιεράς Συνόδου.

3. Καταγράφει στον επίσημο Κώδικα τα συντασσόμενα από τον Αρχιγραμματέα και εγκρινόμενα από την Ιερά Σύνοδο Πρακτικά της Ιεράς Συνόδου και μεριμνά για την υπογραφή τους από τους Συνοδικούς Αρχιερείς.

4. Σε συνεργασία με τον Υπογραμματέα μεριμνά για την αρχειοθέτηση των εγγράφων της Ιεράς Συνόδου, τον εξοπλισμό και την μηχανοργάνωση του Συνοδικού Γραφείου, την προμήθεια της γραφικής ύλης κ.α..

Άρθρο 7
Οικονομικοί πόροι Συνοδικού Γραφείου – Λογιστικά Βιβλία

Το Συνοδικό Γραφείο δεν έχει ίδιους πόρους. Τα έσοδά του προέρχονται από ετήσιες τακτικές ή έκτακτες εισφορές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Μονών, των Ενοριών της Εκκλησίας Κρήτης και των Ο.Δ.Μ.Π. της Κρήτης, που καθορίζονται με απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Έσοδα, επίσης, μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε επιχορήγηση της Ελληνικής Πολιτείας, Οργανισμού, Ιδρύματος ή Φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού.

Ο οικονομικός προϋπολογισμός και απολογισμός του Συνοδικού Γραφείου εγκρίνονται με απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Το Συνοδικό Γραφείο τηρεί Βιβλίο Ταμείου Εσόδων και Εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. της Εκκλησίας Κρήτης, το οποίο θεωρείται, όπως και κάθε άλλο λογιστικό στοιχείο (γραμμάτια είσπραξης, εντάλματα πληρωμών κλπ), απο τον Σεβασμιώτατο Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου.

Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία

Το Συνοδικό Γραφείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

1. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων αλληλογραφίας της Ιεράς Συνόδου. Το Πρωτόκολλο μπορεί να είναι και σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Πρακτικών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, στο οποίο καταγράφονται τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου και υπογράφονται από τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Αρχιερείς. Τα Πρακτικά μπορεί να είναι και έντυπα, κατόπιν της σχετικής ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας, τα οποία επίσης υπογράφονται από τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Αρχιερείς.

3. Μητρώου αποσπάσεως στο εξωτερικό κληρικών της Εκκλησίας Κρήτης.

4. Ταμείου εσόδων καί εξόδων.

5. Συνοδικών Επιτροπών.

6. Κανονισμών.

7. Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο κρίνεται απαραίτητο από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο για την εύρυθμη λειτουργία αυτής.

Άρθρο 9
Τροποποίηση του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται ύστερα από απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος του Κανονισμού

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού, ο οποίος δημοσιεύεται και στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος», αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο Κρήτης, 8 Ιουνίου 2015

Ὁ Πρόεδρος
† Ὁ Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ