Περί έκδοσης του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2015
Φ.Ε.Κ. 61 Α´/23.6.2015

Περί έκδοσης του Επίσημου Δελτίου
«Απόστολος Τίτος»
της Εκκλησίας Κρήτης

Έχουσα υπ’ όψη:

  1. Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α’/16.3.1961) και ιδιαίτερα το άρθρο 12, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 4310/2014 «Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 258/Α’/8.12.2014).
  3. Την παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 3848/2010, (Φ.Ε.Κ. 71/Α’/19.5.2010).
  4. Τον υπ’ αριθμ. 1/2013 Κανονισμό «Περί Εφημερίων και Διακόνων» της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας (ΦΕΚ 65/Α’/12.3.2013).
  5. Τον υπ’ αριθμ. 2/2014 Κανονισμό «Περί συγκρότησης, σύγκλησης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Μητροπολιτικών Συμβουλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης» της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας (ΦΕΚ 66/Α’/12.3.2014).
  6. Τον υπ’ αριθμ. 4/2015 Κανονισμό «Κώδικας περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας Κρήτης» της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας.
  7. Το άρθρο 51 του Νόμου 4310/2014 «Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 258/8-12-2014).
  8. Την υπ΄ αριθμ. 271/14-5-2015 απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
  9. Τις υπ΄ αριθμ. 9α΄/18-12-2014 και 4/8-6-2015 αποφάσεις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
  10. Το γεγονός ότι εκ του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη, η οποία να βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ψηφίζει:

Τον υπ’ αριθμ. 5/2015 Κανονισμό ο οποίος έχει ως εξής:
—————————

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2015
Περί έκδοσης του επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος»
της Εκκλησίας Κρήτης

Άρθρο 1
Έκδοση Δελτίου

1. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης εκδίδει επίσημο Δελτίο με τον τίτλο «Απόστολος Τίτος», στο οποίο δημοσιεύονται Κανονισμοί, κανονιστικές διατάξεις, πράξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι Αυτής, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, Αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πατριαρχικές εγκύκλιοι, ομιλίες, μηνύματα καί ανακοινωθέντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και θεολογικά, επιστημονικά άρθρα, εκκλησιαστικά επίκαιρα ή γεγονότα. Για την έκδοση του παραπάνω Δελτίου καταβάλλεται εισφορά από τους Εφημερίους και Διακόνους της Εκκλησίας Κρήτης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3848/2010 (Α’ 71).

2. Το λογότυπο του επίσημου Δελτίου της Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος» είναι το ίδιο με εκείνο της πρώτης του έκδοσης, δηλαδή, αποτελούμενο από δύο χρώματα, άσπρο και μαύρο, σύμπλεγμα των λέξεων, με βυζαντινή γραφή, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ, η λέξη ΤΙΤΟΣ με μεγαλύτερα στοιχεία σε μορφή υδατογραφήματος και η λέξη ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με μικρότερα στοιχεία, εντός σχήματος περγαμηνής, επί της λέξεως ΤΙΤΟΣ. Κάτω από το σύμπλεγμα αυτό αναγράφεται με γράμματα κεφαλαία βυζαντινά ο υπότιτλος ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

3. Το επίσημο Δελτίο «Απόστολος Τίτος» εκδίδεται τακτικά ανά τρίμηνο και έκτακτα, κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Συνοδικής Επιτροπής και αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου. Επίσης, στην έκδοση του Δελτίου δύναται να συμπεριληφθεί και η έκδοση ανατύπων των Κανονισμών της Εκκλησίας Κρήτης, πρακτικών ημερίδων, συνεδρίων, επιστημονικών επετηρίδων, αφιερωματικών τόμων, τιμητικών εκδόσεων, ημερολογίων, εντύπων εικόνων, περγαμηνών, εντύπων συνοδευομένων από ψηφιακούς δίσκους, προσκυνηματικών οδηγών, εντύπων πληροφόρησης του ιερού κλήρου και του κοινωνικού συνόλου για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και ποιμαντικά ζητήματα, εντύπων σεμιναρίων κ.α..

4. Η αρμόδια Συνοδική Επιτροπή εποπτείας έκδοσης του Δελτίου μπορεί να εισηγηθεί στήν Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο την έγκριση ανάθεσης του έργου της προετοιμασίας εκτύπωσης του παραπάνω Δελτίου (στοιχειοθεσία, σελιδοποίηση, διόρθωση δοκιμίων, επιμέλεια εκτύπωσης κ.α.), καθώς και της ανάρτησής του στον επίσημο ιστοχώρο της Εκκλησίας Κρήτης, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα εξειδικευμένα στο αντικείμενο αυτό, με σύμβαση έργου κατόπιν συμφωνίας περί της αμοιβής.

5. Επίσης, η Συνοδική Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο την έγκριση αγοράς του απαραιτήτου τεχνικού εξοπλισμού, ο οποίος θα εξυπηρετεί την προετοιμασία εκτύπωσης του Δελτίου, καθώς και της αγοράς κάθε άλλου απαραίτητου εξοπλισμού φύλαξης, αποθήκευσης και αρχειοθέτησης, που εξυπηρετεί το σκοπό αυτό. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εκκλησίας Κρήτης.

Άρθρο 2
Εποπτεία έκδοσης

Με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, η εποπτεία της έκδοσης του Δελτίου ανατίθεται σε τριμελή Συνοδική Επιτροπή από εν ενεργεία Αρχιερείς της Εκκλησίας Κρήτης, με τη συμμετοχή Γραμματέα, η οποία μπορεί να διευρυνθεί και με άλλα μέλη. Με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της παραπάνω Συνοδικής Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει και την οικονομική διαχείριση του Δελτίου και υποβοηθείται στο έργο της αυτό από εκκλησιαστικό υπάλληλο που υπηρετεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ή σε οποιαδήποτε Ιερά Μητρόπολη της Εκκλησίας Κρήτης, ο οποίος εκτελεί χρέη λογιστή. Η σύνταξη του Δελτίου ανατίθεται σε Διευθυντή συντάξεως, ο οποίος ορίζεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο.

Άρθρο 3
Παραλήπτες Δελτίου

Το Δελτίο λαμβάνουν δωρεάν οι εφημέριοι, οι Ιερές Μονές, οι Ενορίες, τα εκκλησιαστικά Ιδρύματα, και οι εκκλησιαστικοί Οργανισμοί της Εκκλησίας Κρήτης. Το Δελτίο αποστέλλεται στους Αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, άλλων Πατριαρχείων και Εκκλησιών καθώς και σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εκκλησιαστικές Σχολές, βιβλιοθήκες της ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα κ.λ.π.. Η ύλη του δημοσιεύεται και στον επίσημο ιστοχώρο της Εκκλησίας Κρήτης.

Άρθρο 4
Έκδοση εντύπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
και των Ιερών Μητροπόλεων Εκκλησίας Κρήτης

Το επίσημο Δελτίο «Απόστολος Τίτος» εκδίδει και εκκλησιαστικά έντυπα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, καθώς και ανάτυπα αυτών, μετά από σχετική Απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, κατόπιν εισηγήσεως – προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής Εποπτείας έκδοσης του Δελτίου «Απόστολος Τίτος».

Στα εκκλησιαστικά αυτά έντυπα (βιβλία, ημερολόγια, εκκλησιαστικά περιοδικά, χάρτινες εικόνες, έντυπα συνοδευόμενα από ψηφιακούς δίσκους, χάρτες, οδηγούς, έντυπα πληροφόρησης του ιερού κλήρου και του κοινωνικού συνόλου για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και ποιμαντικά ζητήματα, έντυπα σεμιναρίων κ.α.) πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται σε ευκρινές σημείο αυτολεξεί: «Το παρόν εκδίδεται από το επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης “Απόστολος Τίτος” και διατίθεται δωρεάν». Επίσης, πρέπει να τοποθετείται υποχρεωτικώς με το παραπάνω κείμενο και το λογότυπο του επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» καθώς και ο αριθμός ΙSSN του επίσημου Δελτίου, όπου απαιτείται.

Τα παραπάνω εκκλησιαστικά έντυπα καθώς και τα ανάτυπά τους διατίθενται δωρεάν και απαγορεύεται ρητά η εμπορία τους.

Άρθρο 5
Διαδικασία έγκρισης εκδόσεως εκκλησιαστικών εντύπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεως της Εκκλησίας Κρήτης

1. Με απόφαση του Μητροπολίτου (ή του Αρχιεπισκόπου για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης) ή του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή κάθε Ιεράς Μητροπόλεως της Εκκλησίας Κρήτης υποβάλλεται προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, για την αρμόδια τριμελή Συνοδική Επιτροπή εποπτείας έκδοσης του επισήμου δελτίου «Απόστολος Τίτος», συγκεκριμένη πρόταση για την έκδοση εκκλησιαστικών εντύπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή κάθε Ιεράς Μητροπόλεως. Η πρόταση περιγράφει λεπτομερώς το είδος του υπό έκδοση εκκλησιαστικού εντύπου, τον αριθμό των αντιτύπων, τη γενική περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά της έκδοσης, το ακριβές κόστος αυτής, καθώς και το Τυπογραφείο που θα αναλάβει την έκδοση.

2. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος μετά τη λήψη της πρότασης, αποστέλλει αυτή προς τη Συνοδική Επιτροπή Εποπτείας του Δελτίου, προκειμένου να αξιολογηθεί. Η αρμόδια Συνοδική Επιτροπή, μετά από σχετική αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης, εισηγείται σχετικώς προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο. Στη συνέχεια, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος εξετάζει τις εισηγήσεις της αρμοδίας Συνοδικής Επιτροπής και αναλόγως εγκρίνει ή απορρίπτει αυτές.

3. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος αποστέλλει προς την αιτηθείσα Ιερά Αρχιεπισκοπή ή Ιερά Μητρόπολη αντίγραφο από τα Πρακτικά Αυτής, στο οποίο αναγράφεται η έγκριση της έκδοσης συγκεκριμένων εκκλησιαστικών εντύπων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Διαδικασία εξόφλησης Δαπανών

1. Η εξόφληση των δαπανών έκδοσης των παραπάνω εντύπων πραγματοποιείται από τη Συνοδική Επιτροπή εποπτείας του Δελτίου, η οποία σύμφωνα με το Νόμο 4310/2014 έχει και την οικονομική διαχείριση του Δελτίου.

2. α. Η Εκκλησία Κρήτης διατηρεί ιδιαίτερο τραπεζικό λογαριασμό με την επωνυμία «Εκκλησία Κρήτης – Επίσημο Δελτίο Απόστολος Τίτος». Υπεύθυνος για την κίνηση του λογαριασμού είναι ο Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής έκδοσης του Δελτίου.

β. Τα στοιχεία του Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής έκδοσης του Δελτίου και απόσπασμα του Πρακτικού της Ιεράς Συνόδου που τον ορίζει, γνωστοποιεί προς την Τράπεζα με έγγραφό του ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

3. Ο Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής με γραπτή εντολή προς τον εκτελούντα χρέη λογιστή υπάλληλο, στην οποία θα επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποφάσεις, προσφορές, τιμολόγια, βεβαίωση παράδοσης-παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου κ.α.), εντέλλεται την εξόφληση κάθε τιμολογίου, εφ’ όσον έχει ρητά τηρηθεί όλη η προγενέστερη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Κανονισμού.

4. Κάθε τιμολόγιο που αφορά στην έκδοση του επισήμου Δελτίου «Απόστολος Τίτος», αλλά και σε κάθε άλλη έκδοση εκκλησιαστικού εντύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, εκδίδεται επ’ ονόματι του επισήμου δελτίου «Απόστολος Τίτος» με ευθύνη του Τυπογραφείου και σε συνεννόηση με τον εκτελούντα χρέη λογιστή της Συνοδικής Επιτροπής Εποπτείας του επίσημου Δελτίου.

5. Ο εκτελών χρέη λογιστή του Δελτίου δεν μπορεί να προβεί στην εξόφληση τιμολογίου, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και αν αυτό δεν συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή περί καλής εκτέλεσης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο εκδοθέν τιμολόγιο.

6. Το πρός εξόφληση τιμολόγιο πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από πέντε (5) αντίτυπα της έκδοσης, τα οποία υποβάλλονται για το αρχείο του επίσημου Δελτίου.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος του Κανονισμού

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού, ο οποίος δημοσιεύεται και στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος», αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο Κρήτης, 8 Ιουνίου 2015

Ὁ Πρόεδρος
† Ὁ Κρήτης Ειρηναίος