Ἀγγελτήριον 16.9.2016

Ἀριθμ. Πρωτ. 628

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 16ῃ Σεπτεμβρίου 2016

ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΟΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θλίψει βαθυτάτῃ ἀγγέλλει τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἐκ τῶν μελῶν Αὐτῆς ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἰεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου.

Ἀπό τῆς ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 16ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., τό σεπτόν σκήνωμα τοῦ μεταστάντος θά ἐκτίθεται εἰς προσκύνησιν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἱεραπέτρας.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά τελεσθῆ εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν τήν Κυριακήν, 18ην Σεπτεμβρίου 2016, καί ὥραν 1.00 μ.μ..

Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ σεπτοῦ σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου θά λάβῃ χώραν ἐν τῇ κρύπτῃ τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου, ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ἐπισκοπείου Ἱεραπέτρας.

Παρακαλοῦνται τά εὐσεβῆ τῆς Ἐκκλησίας τέκνα ὅπως μετάσχωσιν εἰς τό πένθος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί εὔχωνται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Εὐγενίου.