Τέλεσις Θείας Λειτουργίας κατά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Προστατῶν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 19ῃ Ἰανουαρίου 2018

Ἀριθμ. Πρωτ. 47

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν και τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν.

Θέμα: «Τέλεσις Θείας Λειτουργίας κατά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Προστατῶν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων».

Γενομένης συζητήσεως, κατά τήν Συνοδικήν Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τῆς 16ης Ἰανουαρίου 2018, περί τῆς, ὑπό τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, κατατεθείσης εἰς τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων, προσφάτου τροπολογίας, διά τήν καθιέρωσιν τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὡς «ἀργίας» καί διά τά Σχολεῖα τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, γνωρίζεται εἰς ὑμᾶς, ὅτι ἀπεφασίσθησαν ὁμοφώνως τά κάτωθι:

Εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης δέον ὅπως τελεσθῶσι, κατά τήν Τρίτην, 30ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ.:

α. ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, μετά καταλλήλου κηρύγματος διά τούς Ἁγίους Τρεῖς Ἱεράρχας, καί

β. πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς ἐν λόγῳ Θείας Λειτουργίας, εἰδική δέησις (ὡς κατά τήν ἀρτοκλασίαν), ὑπέρ τῆς ὑγείας, τῆς ἐνισχύσεως καί τοῦ φωτισμοῦ τῶν διδασκόντων καί τῶν διδασκομένων ἐν τοῖς Ἐκπαιδευτηρίοις τῆς Κρήτης.

Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι καί μεγάλοι Οἰκουμενικοί Διδάσκαλοι, Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, δέν παύουν, παρά τάς οἱασδήποτε ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων, νά δαψιλεύωσιν ἀφειδῶς, τάς οὐρανίους πρεσβείας αὐτῶν, «παντί τῷ αἰτοῦντι», κυρίως δέ πρός τούς διδασκομένους πάσης βαθμίδος.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ἐξαιρέτως κατά τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, δέν θά παύσῃ νά δέηται ὑπέρ τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων τοῦ Τόπου ἡμῶν.

Διά τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον
Ὁ Πρόεδρος

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος