Θέματα φορολογικῆς φύσεως καί διαχειρίσεως

Ἀριθμ. Πρωτ. 1128

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 31ῃ Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Πρός:

1. Τούς Ὀργανισμούς Διοικήσεως Μοναστηριακῆς Περιουσίας
Νομῶν Ἡρακλείου, Ρεθύμνης, Χανίων καί Λασιθίου καί
τό Κεντρικόν Ἑποπτικόν Συμβούλιον (Κ.Ε.Σ.)

2. Τάς Ἱεράς Μονάς καί τάς Ἐνορίας
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν.

Θέμα: «Θέματα φορολογικῆς φύσεως καί διαχειρίσεως». 

Γενομένης συζητήσεως, κατά τήν Τακτικήν Συνοδικήν Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τῆς 5ης– 6ηςΝοεμβρίου 2018, περί διαφόρων θεμάτων οἰκονομικῆς φύσεως, γνωρίζεται εἰς ὑμᾶς, ὅτι ἀπεφασίσθη ὁμοφώνως ὅπως διά τοῦ ἀνά χεῖρας Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος, γνωρισθῶσιν εἰς τούς ὡς ἄνω παραλήπτας αὐτοῦ, τά κάτωθι:

Α. Ἡ ἀνάγκη ἐπακριβοῦς τηρήσεως πάντων τῶν ὑπό τῶν Νόμων προβλεπομένων ἐπί θεμάτων οἰκονομικῆς διαχειρίσεως, δι᾽ ἕνα ἕκαστον ὡς ἄνω ἀναφερομένων Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Β. Ἡ ἀνάγκη τηρήσεως καί ἐφαρμογῆς τῶν Κανονισμῶν καί τῶν λοιπῶν Διατάξεων καί Ἐγκυκλίων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐπί τῶν ὡς εἴρηται θεμάτων.

Γ. Ἐπί λειτουργίας Ἐκκλησιαστικῶν Μουσείων καί Ἐκθέσεων,  Κειμηλιαρχείων, Ἐκθέσεως διαθέσεως Ἐκκλησιαστικῶν ἤ Μοναστηριακῶν Εἰδῶν καί ἄλλων συναφῶν χώρων, δέον ὅπως τηρῶνται τά ἐν ἑκάστῃ περιπτώσει προβλεπόμενα ὑπό τοῦ Νόμου (εἰσιτήρια, Ταμειακαί μηχαναί, κατά νόμον παραστατικά, κ.ἄ.).

Δ. Ἐπί θεμάτων διαχειριστικῶν καί φορολογικῶν τά Ὄργανα καί οἱ Νόμιμοι Ἐκπρόσωποι τῶν Νομικῶν Προσώπων, φέρουν κατά Νόμον τήν εὐθύνην τῆς ὀρθῆς τηρήσεως καί τῆς πιστῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἑκάστοτε διατάξεων καί ρυθμίσεων.

Ὅθεν, διά τοῦ παρόντος Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος, παρακαλοῦμεν, διά τάς καταλλήλους ἐντολάς καί ἐνεργείας πάντων, κατά τήν εὐθύνην ἑνός ἑκάστου, διά τήν ἀρίστην καί νόμιμον διαχείρισιν πάντων τῶν οἰκονομικῆς φύσεως θεμάτων.

 

Διά τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 Ὁ Πρόεδρος

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος