Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείαςγια το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 20.4.2020

Ἀριθμ. Πρωτ. 286

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 7ῃ Ἀπριλίου 2020

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Ἕδρας αὐτῶν.

Σεβασμιώτατοι,
Σεπτῇ ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀποστέλλω εὐλαβῶς τό ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 43791/Θ1/07-04-2020 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου, μετά συνημμένης τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/6-4-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 1178) μέ θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείαςγια το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 20.4.2020», ἵνα λάβητε γνῶσιν καί διά τά καθ᾽ Ὑμᾶς περαιτέρω.
Ἐπί τούτοις, εὐχόμενος καλήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα, διατελῶ

Μετά σεβασμοῦ καί ἀγάπης

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† ὁ Κνωσοῦ Πρόδρομος

 

 

pdf