Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτηση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις

Ἀριθμ. Πρωτ. 290

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 9ῃ Ἀπριλίου 2020

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Ἕδρας αὐτῶν.

Σεβασμιώτατοι,

Σεπτῇ ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀποστέλλω εὐλαβῶς τό ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 44532/Θ1/09-04-2020 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου, μετά συνημμένης τῆς ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. οικ. 14199/249/5-4-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 1217) μέ θέμα: «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτηση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις», ἵνα λάβητε γνῶσιν καί διά τυχόν Ὑμετέρας περαιτέρω ἐνεργείας.

Ἐπί τούτοις, εὐχόμενος καλήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα, διατελῶ

 

Μετά σεβασμοῦ καί ἀγάπης

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† ὁ Κνωσοῦ Πρόδρομος

pdf