Πρόσκλησις διά τήν ἐπετειακήν συμπλήρωσιν κατά τό τρ. ἔτος, τριάκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί τῆς ἐνθρονίσεως τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τό Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 καί ὥραν 19:00 μ.μ.

διοργανώνει εἰδικήν τιμητικήν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, διά τήν ἐπετειακήν συμπλήρωσιν κατά τό τρ. ἔτος, τριάκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί τῆς ἐνθρονίσεως Αὐτοῦ καί Σᾶς προσκαλεῖ νά συμμετέχητε εἰς αὐτήν.

Διά τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ὁ Πρόεδρος
† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος

Παρακαλοῦμε γιά τήν πιστή ἐφαρμογή τῶν μέτρων διαφύλαξης τῆς δημόσιας ὑγείας, πρός ἀποφυγή διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ

Ὥρα: 19:00 μ.μ. Ἄφιξις
Καλωσόρισμα ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτά- μου κ. Εὐγενίου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς
Χαιρετισμοί: Ἐπισήμων, θεσμικῶν προσώπων καί φορέων.
Ὥρα 19:30 μ.μ.: Κεντρική Ὀμιλία ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Τσερεβελάκη, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χρι- στοῦ Ἐκκλησίας μέ θέμα: «Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθο- λομαῖος:Τριάντα χρόνια εὐκλεοῦς πατριαρχίας».
Ὥρα 20:00 μ.μ.: ῎Υμνοι ἀπό τόν Χορό Ψάλτῶν «ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΜΑΪ- ΣΤΟΡΕΣ», ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Μουσικολογιωτάτου Ἄρχοντος Ὑμνῳδοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησίας κ. Ἀντωνίου Πλαΐτη
Ὥρα 20:30 μ.μ.: Ἡ ἐκδήλωσις ὁλοκληρώνεται μέ τόν πολυχρονι- σμόν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.