ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – Τέλεσις δεήσεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῆς τραγωδίας συγκρούσεως τῶν ἀμαξοστοιχιῶν εἰς τά Τέμπη καί ὑπέρ ἐνισχύσεως τῶν τραυματιῶν τῆς θανατηφόρου τραγωδίας

Ἀριθμ. Πρωτ. 189                                 

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 2ᾳ Μαρτίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός 
τάς Ἱεράς Μονάς καί τάς Ἐνορίας
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν.

Θέμα: «Τέλεσις δεήσεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῆς τραγωδίας συγκρούσεως τῶν ἀμαξοστοιχιῶν εἰς τά Τέμπη καί ὑπέρ ἐνισχύσεως τῶν τραυματιῶν τῆς θανατηφόρου τραγωδίας».

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατόπιν τῆς προσφάτου καταστροφικῆς καί θανατηφόρου τραγωδίας τῆς συγκρούσεως τῶν δύο ἀμαξοστοιχιῶν εἰς τά Τέμπη, ἐπ᾿ ἀναφορᾷ τῶν μαρτυρικῶς τετελειωμένων ἀδελφῶν ἡμῶν, ὡς καί διά τούς ποικίλως πληγέντας, σωματικῶς καί ψυχικῶς τραυματισθέντας, ἐκ τῆς εἰρημένης τραγωδίας, ἀπεφάσισε καί γνωρίζει εἰς ὑμᾶς τά κάτωθι.

Εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῶν Ἰερῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, δέον ὅπως τελεσθῶσι, τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν τελειωθέντων κατά τό ἐν λόγῳ δυστύχημα καί προσευχή ὑπέρ ἐνισχύσεως τῶν τραυματιῶν καί οἰκογενειῶν αὐτῶν, ὡς ἑξῆς:

Α) Κατά τήν Παρασκευήν, 3ην Μαρτίου ἐ.ἔ. εἰς τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν, καί

Β) τήν Κυριακήν, 5ην Μαρτίου ἐ.ἔ., πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.  

Πρός τοῦτο, πέμπομεν συνημμένως τό σχετικόν ἔγγραφον.

Τέλος, ἀπό τῆς Παρασκευῆς, 3ης Μαρτίου ἐ.ἔ. καί ἕως τῆς Κυριακῆς, 5ης Μαρτίου ἐ.ἔ., αἱ σημαῖαι τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θά κυματίζουν μεσίστιαι, κατά δέ τήν ὥραν τῆς τελέσεως τοῦ εἰρημένου Τρισαγίου δέον ὅπως οἱ κώδωνες νά κρούσουν πενθίμως.

Διά τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον
Ὁ Πρόεδρος

† Ὁ Κρήτης Εὐγένιος


Τέλεσις:

Α) Τρισαγίου ὑπέρ ἀναπαύσεως εἰς τό ἐν τῇ περιοχῇ τῶν Τεμπῶν πρόσφατον σιδηροδρομικόν δυστύχημα τελειωθέντων,

Β) Δεήσεως διά τούς ζώντας καί τούς τραυματισθέντας ἐκ τοῦ ὡς ἄνω δυστυχήματος,

1) κατά τήν Παρασκευήν, 3ην Μαρτίου ἐ. ἔ., εἰς τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν

2) κατά τήν Κυριακήν, 5ην Μαρτίου ἐ.ἔ., πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας

Πρό τῆς ἐνάρξεως τελέσεως τῶν ἀνωτέρω τρισαγίου καί δεήσεως, νά ἀναγνωσθῇ πρός τό ἐκκλησίασμα, τό ἀκόλουθο ἐπεξηγηματικό κείμενο:

«Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ ἀφορμή τή μεγάλη Ἐθνική Τραγωδία τῆς καταστροφικῆς σύγκρουσης τῶν δύο ἀμαξοστοιχιῶν στά Τέμπη, προσεύχεται γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ἀνθρωπίνων θυμάτων καί εὔχεται γιά τήν ἐπούλωση τῶν πληγῶν τῶν τῆς μεγάλης αὐτῆς καταστροφῆς.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης μέ βαθειά ὀδύνη συμμετέχει στό βαθύτατο πόνο, τόν ὁποῖο βιώνουμε ὡς κοινωνία, μέ τόν ἀδόκητο θάνατο τόσων συνανθρώπων μας.

Μπροστά σέ αὐτή τήν σκληρή τραγωδία στεκόμαστε ὅλοι μαζί μέ θλίψη ψυχῆς καί ἐντείνουμε τίς προσευχές μας στόν Θεό, γιά τήν ἀνάπαυση τῶν τελειωθέντων καί τήν ἐνίσχυση τῶν τραυματιῶν καί ὅλων τῶν θυμάτων τῆς τραγωδίας.

Σήμερα, θά τελεστοῦν σέ ὅλη τήν Κρήτη δεήσεις ὑπέρ τῆς ἀναπαύσεως τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων καί ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως τῶν τραυματισθέντων καί τῶν ἐν ἀνάγκαις εὑρισκομένων ἀδελφῶν μας ἀπό τό θανατηφόρο αὐτό τραγικό γεγονός».

Δεήσεις