Γραφεῖον Τύπου

Ἐκπρόσωπος: Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος (Ξενάκης)