Ἀνακοινωθέν 30.6.2005

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,  συνελθοῦσα σήμερον 30ήν Ἰουνίου 2005 ἐν Ἡρακλείῳ εἰς Συνεδρίαν ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Τιμοθέου, παρόντων ἁπάντων τῶν Μελῶν Αὐτῆς, ἠσχολήθη μέ θέματα ὑπηρεσιακῆς φύσεως.

Ἐν ἀρχῇ ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὁμοφώνως ἀπεδέχθη τήν διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 296/6-6-2005 ἐγγράφου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Εἰρηναίου ὑποβληθεῖσαν παραίτησιν αὐτοῦ, ἥτις θά ἰσχύσῃ ἀπό τήν 24ην Αὐγούστου ἐ. ἔ. Ἅπαντες οἱ Συνοδικοί ἀκούσαντες τούς θερμούς λόγους τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐπί τῇ παραιτήσει αὐτοῦ ἐξέφρασαν τάς ἐνθέρμους εὐχαριστίας τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν πολυσέβαστον Γέροντα, ὁ ὁποῖος ἐπί μισόν καί πλέον αἰῶνα ὑπηρέτησεν θεοφιλῶς καί θεαρέστως τόν λαόν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ λαχούσῃ αὐτῷ Ἐπαρχία Κισάμου καί Σελίνου, ἀναπτύξας ἐν αὐτῇ πολυσχιδές ἐκκλησιαστικόν, διαχρι-στιανικόν, ποιμαντικόν, διδακτικόν, κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκτιμῶσα τήν μακράν πεῖραν καί προσφοράν τοῦ πολιοῦ Γέροντος, ἀπεφάσισεν, ὅπως ἐν τοῖς ἐφ’ ἑξῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Εἰρηναῖος παρακάθηται ἐν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ καί καταθέτῃ συμβουλευτικῶς τήν ἑαυτοῦ γνώμην μέ τήν διακρίνουσαν αὐτόν σύνεσιν καί σοφίαν.

Ὡσαύτως ἀπεφάσισεν, ὅπως τελεσθῇ Συνοδική Θεία Λειτουργία εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου τήν 23ην Αὐγούστου ἐ. ἔ., ἡμέραν ὀνομαστηρίων τοῦ Γέροντος, ὥρισε δέ Συνοδικήν Ἐπιτροπήν διά τήν ἔκδοσιν Τιμητικοῦ Τόμου.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθη διά τήν δημοσίευσιν τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος ἀναγνωρίσεως καί καταστάσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 150/27-6-2005 Φῦλλον Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας θά δώσῃ τήν νενομισμένην Διαβεβαίωσιν ἐνώπιον τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια τήν 7ην Ἰουλίου 2005.