Περί Μητροπολιτικών Συμβουλίων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2014
Φ.Ε.Κ. 66 Α´/12.3.2014

Περί συγκρότησης, σύγκλησης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Μητροπολιτικών Συμβουλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης

Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Έχουσα υπ’ όψη:

  1. Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 41/Α’/16.3.1961).
  3. Την παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 3848/2010, (Φ.Ε.Κ. 71/Α’/19.5.2010).
  4. Τον υπ’ αριθμ. 1/2013 Κανονισμό «Περί Εφημερίων και Διακόνων» της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας (ΦΕΚ 65/Α’/12.3.2013).
  5. Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2993/2002 (ΦΕΚ 58/Α’/26.3. 2002).
  6. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α’/10.6.2003).
  7. Την υπ΄ αριθμ. 155/22-2-2014 απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
  8. Τις υπ’ αριθμ. 2/12-11-2013 και 2/24-2-2014 αποφάσεις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
  9. Το γεγονός ότι εκ του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη, η οποία να βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ψηφίζει:

Τον υπ’ αριθμ. 2/2013 Κανονισμό ο οποίος έχει ως εξής:

—————————-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2014
Περί συγκρότησης, σύγκλησης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Μητροπολιτικών Συμβουλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης
Άρθρο 1
Γενικές έννοιες

1. Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις της κανονικής εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας», είναι ημιαυτόνομος και έχει την κανονική εξάρτηση αυτής από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, λειτουργούν Μητροπολιτικά Συμβούλια, τα οποία αποτελούν όργανα διοίκησης του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Νομικών Προσώπων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, σύμφωνα με τα όσα εκτενώς αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2
Συγκρότηση Μητροπολιτικού Συμβουλίου

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης συγκροτείται από:
α. Τον οικείο Αρχιερέα ως Πρόεδρο, απόντος δε ή κωλυομένου αυτού από τον υπ’ αυτού με πράξη του οριζόμενο ως προεδρεύοντα.
β. Τον διευθυντή της Δ.Ο.Υ. της περιοχής της έδρας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης ή τον υπ’ αυτού προτεινόμενο αναπληρωτή του.
γ. Ένα συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό ή ένα δικηγόρο με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από τον οικείο Αρχιερέα.
δ. Δύο εφημέριους της οικείας Εκκλησιαστικής Επαρχίας με τους αναπληρωτές τους, οριζόμενους από τον οικείο Αρχιερέα.
ε. Ένα λαϊκό μέλος εκ των εκκλησιαστικών συμβουλίων των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από τον οικείο Αρχιερέα.
Η θητεία των μελών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου είναι τριετής και διορίζονται με πράξη του οικείου Αρχιερέως.
3. Ο Γραμματέας του Μητροπολιτικού Συμβουλίου ορίζεται με πράξη του οικείου Αρχιερέως.

Άρθρο 3
Τρόπος σύγκλησης και λειτουργίας του Μητροπολιτικού Συμβουλίου

1. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης και ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων τεσσάρων (4) από τα μέλη αυτού.
2. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του σε συνεδρίαση τακτικά μία φορά ανά δύο μήνες και έκτακτα όταν ο Πρόεδρός του το κρίνει αναγκαίο.
3. α) Ο Πρόεδρος συντάσσει και κατατάσσει ανάλογα με την σπουδαιότητα των θεμάτων την ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση των θεμάτων γίνεται κατά τη σειρά κατάταξής τους στην ημερήσια διάταξη. Με πρόταση του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του Μητροπολιτικού Συμβουλίου δύναται να συζητηθεί θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον είναι παρόντα και συναινούν όλα τα τακτικά μέλη του.
β) Σε περίπτωση τακτικής συνεδρίασης, αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μαζί με τη σχετική πρόσκληση επιδίδεται από τον γραμματέα του Μητροπολιτικού Συμβουλίου στα μέλη του, δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, το δε νόμιμο της επίδοσης αποδεικνύεται από την σχετική έκθεση επίδοσης ή απόδειξη επίδοσης, την οποία συντάσσει ο γραμματέας. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης αρκεί η τηλεφωνική πρόσκληση των μελών τουλάχιστον πριν από 24 ώρες, η οποία βεβαιώνεται με σχετική σημείωση του γραμματέα σε ειδικό βιβλίο προσκλήσεων.
4. Τα πρακτικά του Συμβουλίου συντάσσονται και τηρούνται, με ευθύνη του Προέδρου, από τον γραμματέα του Συμβουλίου, σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο πρακτικών σε έντυπη μορφή και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη αυτού.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Μητροπολιτικού Συμβουλίου

Περί Ιερών Ναών:
α. Αυτοδίκαια αποφασίζει για την ίδρυση των Ιερών Ενοριακών Ναών, καθώς και των πάσης φύσεως Ιερών Ναών (ιδρυματικών, ιδιωτικών, προσκυνηματικών, κοιμητηριακών), μετά από σχετική εισήγηση του οικείου Αρχιερέως.
β. Γνωμοδοτεί και αποφαίνεται για την ίδρυση ορθόδοξων κοιμητηρίων, καθώς επίσης και για την καθιέρωση των κοιμητηριακών Ιερών Ναών.
γ. Γνωμοδοτεί για την απαλλοτρίωση οικοπέδων ή άλλων χώρων, με σκοπό την ανέγερση ή την επέκταση Ιερών Ναών ή για τη δημιουργία αύλειου χώρου αυτών.
2. Περί εκκλησιαστικών συμβουλίων:
α. Εγκρίνει, απορρίπτει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τις πάσης φύσεως αποφάσεις των εκκλησιαστικών συμβουλίων.
β. Διορίζει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων, άνδρες ή γυναίκες, από κατάλογο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μελών, κατόπιν έγγραφης πρότασης των προέδρων τους, για μια τριετία, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου.
γ. Διορίζει τα μέλη των ερανικών επιτροπών των Ενοριών.
δ. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο για να αποφανθεί επί θεμάτων, τα οποία απαιτούν ειδικές επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις, δύναται να ζητήσει τεχνική έκθεση- γνωμοδότηση ειδικών επιστημόνων, με δαπάνη της ενδιαφερόμενης ενορίας.
ε. Απαλλάσσει, εφ΄ όσον το εγκρίνει, από τα καθήκοντά τους, τους εκκλησιαστικούς συμβούλους, οι οποίοι υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.
στ. Απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους, τους εκκλησιαστικούς συμβούλους:
Εάν απουσιάζουν αδικαιολόγητα για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις,
Εάν δεν είναι συνεπείς στις προς αυτούς οδηγίες-παραγγελίες του οικείου Αρχιερέως, σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτά επιβάλλονται από τους Θείους και Ιερούς Κανόνες, από τις Εγκυκλίους της Εκκλησίας Κρήτης και από τους ισχύοντες Νόμους της Πολιτείας.
Εάν δεν υποβάλουν εγκαίρως τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Ενορίας και
Εάν παραμελούν ή αρνούνται την με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση των συμφερόντων της Ενορίας.
ζ. Εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απολογισμό των Ενοριών, οι οποίοι συνοδεύονται από έκθεση του προέδρου του εκκλησιαστικού συμβουλίου και υποβάλλονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που καταρτίζει και τροποποιεί η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Τόν απολογισμό εγκρίνει το Μητροπολιτικό Συμβούλιο συναξιολογούν σχετική εισήγηση του Αρχιερατικού Επιτρόπου της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται η Ενορία, ή μετά από εισήγηση του Πρωτοσυγκέλλου κάθε Εκκλησιαστικής Επαρχίας ή του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, για την τήρηση των υπό του νόμου προβλεπομένων σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και την απόδοση των αναλογούντων τελών.
η. Εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει αποφάσεις εκκλησιαστικών συμβουλίων, περί αξιοποιήσεως της περιουσίας των Ενοριών με πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης, αγοραπωλησίας κ.λ.π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λαμβανομένης αυστηρώς υπ’ όψη της προφανούς ωφέλειας ή αφεύκτου ανάγκης της Ενορίας.
θ. Εγκρίνει ή απορρίπτει αποφάσεις εκκλησιαστικών συμβουλίων, περί αποδοχής ή αποποίησης δωρεάς ή κληρονομίας κινητών ή ακινήτων προς την Ενορία.
ι. Μελετά, αξιολογεί, τροποποιεί και κρίνει αποφάσεις δωρεών εκκλησιαστικών συμβουλίων των ενοριών προς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που επιτελούνται για κοινωφελείς σκοπούς.
ια. Απορρίπτει αποφάσεις εκκλησιαστικών συμβουλίων, οι οποίες κρίνονται επιζήμιες για τα συμφέροντα των ενοριών.
ιβ. Εγκρίνει ή απορρίπτει αποφάσεις εκκλησιαστικών συμβουλίων, περί συνομολόγησης δανείου της Ενορίας και επένδυσης των τυχόν αποθεματικών της, λαμβανομένης αυστηρώς υπ’ όψη της προφανούς ωφέλειας ή αφεύκτου ανάγκης της Ενορίας.
ιγ. Εγκρίνει αποφάσεις εκκλησιαστικών συμβουλίων, περί διενέργειας εράνου υπέρ του Ιερού Ναού και αποφασίζει τη σύσταση προς τούτο ερανικών επιτροπών. Όσον αφορά σε λαχειοφόρες αγορές υπέρ του Ιερού Ναού ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.
ιδ. Αναγράφει υποχρεωτικώς στους προϋπολογισμούς των Ενοριών παραληφθείσες νόμιμες χρηματικές υποχρεώσεις των Ενοριών, όπως και διάφορες άλλες έκτακτες εισφορές, για την εξυπηρέτηση του εν γένει έργου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, οι οποίες καθορίζονται από τα οικεία Μητροπολιτικά Συμβούλια.
ιε. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του ή το νόμιμο αναπληρωτή του, να εγκρίνουν και να υπογράφουν τις αποφάσεις εκκλησιαστικών συμβουλίων για καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων της Ενορίας ή χρεογράφων σε επείγουσες περιπτώσεις.
ιστ. Εγκρίνει ανά τριμηνία τις πάσης φύσεως δαπάνες των Ενοριών, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως με απόφαση των εκκλησιαστικών συμβουλίων.
3. Περί Ενοριών:
α. Γνωμοδοτεί για την ίδρυση, τη συγχώνευση ή την κατάργηση των Ενοριών.
β. Καθορίζει τα όρια των Ενοριών που πρόκειται να ιδρυθούν και τροποποιεί τα όρια των Ενοριών που ήδη υπάρχουν. Δύναται να αποσπάσει τμήμα Ενορίας που υπάρχει, με αιτιολογημένη απόφαση και να προσαρτίσει αυτό στην Ενορία που πρόκειται να ιδρυθεί ή σε ήδη υπάρχουσα.
γ. Αποφασίζει για την υπαγωγή οικισμού ή οικισμών στην πλησιέστερη Ενορία.

Άρθρο 5
Ένδικα Μέσα

Κατά των αποφάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου επιτρέπεται εντός μηνός από τη νόμιμη κοινοποίηση τους στο οικείο εκκλησιαστικό συμβούλιο, προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας ενώπιον της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, διά του οικείου Αρχιερέως.
Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, η οποία έχει καταστεί οριστική, είναι υποχρεωτική για το εκκλησιαστικό συμβούλιο. Εάν αυτό αρνηθεί την εκτέλεσή της το Μητροπολιτικό Συμβούλιο καλεί τούτο εγγράφως σε απολογία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη ή η απολογία κριθεί ανεπαρκής το Μητροπολιτικό Συμβούλιο προχωρεί, εκτός από τον καταλογισμό τυχόν πειθαρχικών ευθυνών, στην αμετάκλητη αντικατάσταση των μελών του εκκλησιαστικού συμβουλίου, που δεν συμμορφώνονται. Όσον αφορά στον πρόεδρο κάθε εκκλησιαστικού συμβουλίου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1/2013 της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης «Περί Εφημερίων και Διακόνων».

Άρθρο 6
Λοιπές Αρμοδιότητες

1. Καταρτίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, μετά από σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ι. Μητροπόλεως.
2. Εγκρίνει τον απολογισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, υφισταμένης της δυνατότητας εκζήτησης γραπτών διευκρινιστικών στοιχείων για ορισμένα κονδύλια αναγραφόμενα στον απολογισμό. Επίσης, εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες των Μητροπολιτικών Γραφείων των εν λόγω Εκκλησιαστικών Επαρχιών.
3. Αποφασίζει την επιχορήγηση των ιδρυμάτων, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, προς κάλυψη συγκεκριμένων και αιτιολογημένων υποχρεώσεων αυτών.
4. Εγκρίνει τις δωρεές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, για διάφορους εκκλησιαστικούς, φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς.
5. Μεριμνά για την με κάθε τρόπο διαφύλαξη της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης και αποφασίζει την αξιοποίησή της (εκμίσθωση, αγοραπωλησία κ.λ.π.) με πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ιερές Εικόνες, τα ιερά σκεύη και τα ιερά κειμήλια των Ενοριών δεν εκποιούνται για κανένα λόγο. Διαφυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου και των μελών των εκκλησιαστικών συμβουλίων εντός των χώρων λατρείας ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, κατόπιν εγκρίσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Κατόπιν έγκρισης αυτού τα ιερά σκεύη και τα ιερά κειμήλια δύνανται να παραχωρηθούν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης για τη δημιουργία κειμηλιαρχείων με σκοπό την ασφαλεστέρα φύλαξη και την προβολή αυτών.
6. Ασκεί καθήκοντα Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους Εφημερίους και τους Διακόνους, ως και τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του υπ’ αριθμ. 1/2013 Κανονισμού της Εκκλησίας Κρήτης «Περί Εφημερίων και Διακόνων».
7. Διαβιβάζει με απόφασή του στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης για έγκριση από αυτήν αίτηση απόσπασης Εφημερίου ή Διακόνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης σε ορθόδοξους Ιερούς ναούς της κανονικής δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών με πλήρεις αποδοχές, με δυνατότητα ανανέωσής της. Η έγγραφη αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά με πράξη και συγκατάθεση του οικείου Ιεράρχου και αίτηση του Ιεράρχου στη Μητρόπολη του οποίου επιθυμεί να αποσπασθεί. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για αποσπάσεις στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και του Όρους Σινά.
8. Εγκρίνει την ίδρυση και τα καταστατικά οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας, που εξυπηρετούν τους εκκλησιαστικούς σκοπούς της κάθε Εκκλησιαστικής Επαρχίας και των Ενοριών τους, μετά από απόφαση του οικείου Αρχιερέα. Τα ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. και εταιρείς ελέγχονται και εποπτεύονται από το Μητροπολιτικό Συβούλιο. Με το παρόν άρθρο καταργείται κάθε αντίθετη απόφαση που έχει ληφθεί από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο πριν τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.
9. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ενοριών τους.
10. Αποστέλλει τα απαιτούμενα έγγραφα με αποσπάσματα πρακτικών προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή προς κάθε άλλη Αρχή, που αφορούν στη νόμιμη σύνθεση των κατά τόπους Μητροπολιτικών και των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων.
11. Υποχρεούται να επαγρυπνεί και κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του, να απευθύνει έγγραφες παραγγελίες και υποδείξεις προς τα εκκλησιαστικά συμβούλια για την τήρηση της τάξης, της νομιμότητας και της διαφάνειας.
12. Υπογράφει τις μισθοδοτικές καταστάσεις των Εφημερίων ή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του προς τούτο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
13. Εγκρίνει την πρόσληψη του πάσης φύσεως αναγκαίου προσωπικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, που μισθοδοτείται από την Εκκλησία, μετά από σχετική εισήγηση-απόφαση του οικείου Αρχιερέως.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Προέδρου Μητροπολιτικού Συμβουλίου

Υπογράφει, ο ίδιος ή ο οριζόμενος από αυτόν αναπληρωτής του:
α. Τις μισθοδοτικές καταστάσεις των Εφημερίων και των πάσης φύσεως υπαλλήλων, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
β. Τα διοριστήρια έγγραφα των μελών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, καθώς και των αναπληρωτών αυτών.
γ. Τα διοριστήρια έγγραφα των τακτικών και αναπληρωματικών εκκλησιαστικών συμβούλων και των μελών των ερανικών επιτροπών.
δ. Τα διοριστήρια έγγραφα των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των Εταιρειών, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της κάθε Εκκλησιαστικής Επαρχίας και των Ενοριών τους. Κάθε σχετική απόφαση που έχει ληφθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού παύει να ισχύει.
2. Συγκαλεί εγγράφως τα μέλη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του, επισυνάπτοντας και τη σχετική ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος του Κανονισμού

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «Απόστολος Τίτος».
Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο Κρήτης, 24-2- 2014

Ὁ Πρόεδρος
† Ὁ Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ