Ἀλλαγή Ἀπολυτικίου Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης

Ἀριθμ. Πρωτ. 1129

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 31ῃ Δεκεμβρίου 2018

 

ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τάς Ἱεράς Μονάς καί τάς Ἐνορίας
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν.

Θέμα: «Ἀλλαγή Ἀπολυτικίου Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης».

 Γενομένης συζητήσεως, κατά τήν Τακτικήν Συνοδικήν Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τῆς 5ης– 6ηςΝοεμβρίου 2018, ἐν συνεχείᾳ σχετικῆς εἰσηγήσεως τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, γνωρίζεται εἰς ὑμᾶς, ὅτι ἀπεφασίσθη ὁμοφώνως ἡ τροποποίησις τοῦ ἄχρι σήμερον ψαλλομένου Ἀπολυτικίου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, ὡς κάτωθι:

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τοῦ Παύλου συνέκδημος καί μαθητής γεγονώς,
τήν Κρήτην κατηύγασας, Τίτε Ἀπόστολε,
τῇ αἴγλῃ τῶν λόγων σου.
Ὡς οὖν ταύτην εἰσῆξας πρός τό φῶς τοῦ Κυρίου,
οὕτω καί νῦν τούς πόθῳ, σέ τιμῶντας παμμάκαρ,
ὡς ἔχων παρρησίαν πολλήν,
φώτισον θείῳ φωτί.

Σημειωτέον, ὅτι ἡ διόρθωσις τῆς φράσεως «ὡς οὖν ταύτην ἐῤῥύσω σκότους τῆς ἀσεβείας» ἐγένετο ἐπί τῇ βάσει τῆς λογικῆς ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Κρῆτες τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀλλά καί παλαιότερον δέν εἶναι δυνατόν νά χαρακτηρισθῶσιν ὡς «ἀσεβεῖς»καί πορευόμενοι «ἐν τῷ σκότει τῆς ἀσεβείας». Δύνανται νά χαρακτηρισθῶσιν ὡς εἰδωλολάτραι καί δυσιδαίμονες, ὡς καί οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι, ἀλλ’ ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἀσεβεῖς περί τά θεῖα ἤ ἄθεοι. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σημειοῖ χαρακτηριστικῶς, ἐπαναλαμβάνων τό ἀπόφθεγμα τοῦ ἀρχαίου σοφοῦ καί προφήτου τῆς Κρήτης Ἐπιμενίδου«Κρῆτες ἀεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες ἀργαί», ἐπιβεβαιῶν αὐτήν, ὅμως οὐδαμοῦ χαρακτηρίζει αὐτούς ὡς ἀσεβεῖς, καθώς ἱερά καί βωμοί, ναοί καί ἱερά σπήλαια ὑπῆρχον εἰς τήν ἀρχαίαν Κρήτην.

Διά τά ἀνωτέρω ἡ ἀλλαγή τῆς ἀναφερθείσης φράσεως εἰς «ὡς οὖν ταύτην εἰσῆξας πρός τό φῶς τοῦ Κυρίου» καθίσταται ἀπαραίτητος καί θεραπεύει τό ὅλον ζήτημα.

Ἐν τέλει προσέτι τοῦ Ἀπολυτικίου ἡ φράσις «ῥῦσαι παντός πειρασμοῦ» ἀντικαθίσταται διά τῆς φράσεως «φώτισον θείῳ φωτί».Ἡ ἐν λόγῳ ἀλλαγή ἀκολουθεῖ νοηματικῶς τό θετικόν νόημα τῆς πρώτης διορθώσεως, ἀποφεύγουσα τό ἀρνητικόν παλαιότερον καί προσαρμόζεται περισσότερον πρός τήν θεολογικήν προσέγγισιν τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, ὅπου ἐτονίζετο ἰδιαιτέρως ἡ σωτηριολογική κατεύθυνσις τοῦ πιστοῦ πρός τό ἀληθινόν φῶς, κατά τό τρίπτυχον «κάθαρσις, φωτισμός, θέωσις».

Σύν τοῖς ἀνωτέρω, προτρεπόμεθα Συνοδικῶς, ἐπανερχόμενοι καί εἰς παλαιοτέραν Συνοδικήν Ἀπόφασιν, ὅπως τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, τοποποιηθέν κατά τά ἀνωτέρω, ψάληται καθ᾽ ἑκάστην Κυριακήν ὁμοῦ μετά τοῦ Ἀπολυτικίου τοῦ Ἁγίου ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ, εἰς πάντας τούς Ἱερούς Ναούς τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, ἥν «κατηύγασεν»ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Τίτος, ἔργοις καί λόγοις, ὡς ὁ Πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

 

Διά τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ὁ Πρόεδρος

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος